+385981933015 info@energoatest.hr

Ispitivanje radnog okoliša

Radni okoliš predstavlja skup svih parametara koji djeluju na udobnost i sigurnost radnika, a obuhvaća mikroklimatske parametre – temperaturu, vlagu i strujanje zraka; buku i  vibracije te kemijske štetnosti koje se mogu javiti na radnom mjestu.

Obaveza ispitivanja radnog okoliša proizlazi iz zaštite na radu s ciljem smanjenja rizika od profesionalnih bolesti.

Prema članku 50. ZNR-a poslodavac je dužan obavljati ispitivanja u radnim prostorijama u kojima proces rada koji se u njima obavlja utječe na temperaturu, vlažnost i brzinu strujanja zraka; u kojima u procesu rada nastaje buka i vibracije; u kojima se pri radu koriste ili proizvode opasne tvari; u kojima pri radu nastaju opasna zračenja te u kojima je pri radu potrebno osigurati odgovarajuću rasvjetu. Ispitivanje radnog okoliša poslodavac je dužan obaviti u rokovima koji ne mogu biti duži od dvije godine.

Prema Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14. 118/14, 154/14), članku 45 poslodavac je obvezan ispitivati radni okoliš na mjestu rada kada:

1) radni postupak utječe na temperaturu, vlažnost i brzinu strujanja zraka
2) u radnom postupku nastaje prašina
3) u radnom postupku nastaje buka, odnosno vibracije
4) pri radu koristi, proizvodi ili prerađuje opasne kemikalije
5) pri radu postoji izloženost opasnim zračenjima
6) su na radu prisutni rizici od eksplozivne atmosfere
7) je pri radu potrebno osigurati odgovarajuću rasvjetu u skladu s procjenom rizika.

 Za više informacija kontaktirajte nas.

5/5
Ocjena