+385981933015 info@energoatest.hr

Minimalni tehnički uvjeti (MTU)

MTU – Za apartmane (kategorizacija)

MTU- Za ugostitelje

MTU – Za turističke agencije

MTU – Za trgovine

Za Vas vršimo ispitivanja te izdajemo završno izvješće ili atest za:

apartmane, ugostiteljske, prehrambene i trgovačke objekte, novosagrađene i adaptirane stambene objekte i to:

Za termin ispitivanja nazovite na: 098 19 330 15 

Naša usluga dostupna je u cijeloj Hrvatskoj

Minimalno tehnički uvjeti – Analiza vode

Za Vas organiziramo uzimanje uzoraka vode te laboratorijsku analizu

Analiza vode  i parametar ugljikovodici rade se u svrhu ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode u građevinama prije izdavanje uporabne dozvole odnosno prilikom tehničkog pregleda građevina namijenjenim ugostiteljstvu, zdravstvenoj, školskoj i predškolskoj djelatnosti, djelatnosti doma socijalne skrbi, pružanju higijenskih usluga pučanstvu i sličnim građevinama od javno zdravstvenog interesa.

Tehnički pregledi građevina, ugostiteljstvo, minimalni tehnički uvjeti (MTU), domaćinstvo i slično…..

Prema odredbama  Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13) kao i Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analiza vode za ljudsku potrošnju (NN 125/13 i 141/13) u  laboratoriju se provode ispitivanja fizikalno-kemijskih i mikrobioloških pokazatelja vode za ljudsku potrošnju (analiza vode).

Danas voda sadrži mnoge toksične produkte ljudske civilizacije. Već je identificirano više od 800 nečistoća u vodi, a broj još uvijek raste.

Analiza vode za  je jedna od glavnih mjera za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti. Njome se utvrđuje kvaliteta vode na izvorištima, njena zdravstvena ispravnost u vodoopskrbnom sustavu te učinkovitost dezinfekcije.

Analiza vode za ispituju se brojni pokazatelji koji se mogu svrstati u organoleptičke, fizikalno-kemijske, kemijske, toksične i mikrobiološke.

Voda namijenjena za ljudsku potrošnju je sva voda koja je u svojem izvornom stanju ili nakon obrade namijenjena za piti, kuhanje, pripremu hrane ili druge potrebe kućanstava, neovisno o njezinom porijeklu te neovisno o tome potječe li iz sustava javne vodoopskrbe, iz cisterni ili iz boca odnosno posuda za vodu.

Zdravstveno ispravnom vodom za ljudsku potrošnju smatra se uzorak koji uspješno prošao analizu vode:
– ne sadrži mikroorganizme, parazite i njihove razvojne oblike u broju koji predstavlja opasnost za zdravlje ljudi,
– ne sadrži štetne tvari u koncentracijama koje same ili zajedno s drugim tvarima predstavljaju opasnost za zdravlje ljudi,
– ne prelazi vrijednosti parametara zdravstvene ispravnosti vode, propisane Pravilnikom o parametrima sukladnosti i metodama analiza vode za ljudsku potrošnju“  (NN 125/13, 141/13).

Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine 85/15)
Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina “restorani”, “barovi”, “catering objekti” i “objekti jednostavnih usluga” (Narodne novine 82/07, 82/09, 75/12, 69/13 i 150/14)
Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (Narodne novine88/07, 58/08, 45/09  i 78/14)
Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine “kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj” (Narodne novine 49/08, 45/09, 94/13 i 49/15)
Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine “kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj” (Narodne novine 75/08 , 45/09 i 11/14)
Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu (Narodne novine 5/08, 44/11 i 118/11)
Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (Narodne novine88/07, 58/08, 62/09, 63/13, 33/14 i 92/14)
Zakon o pružanju usluga u turizmu (Narodne novine 68/07,  88/1030/14, 89/14 i 152/14)
Pravilnik o minimalno-tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija (Narodne novine 62/96, 23/97 i134/98)
Pravilnik o upisniku turističkih agencija (Narodne novine 30/08)
Pravilnik o identifikacijskom kodu putničke agencije (Narodne novine 78/96, 47/97 i 80/98)
Zakon o trgovini (Narodne novine 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11 ,  68/13 i 30/14)
Pravilnik o klasifikaciji prodavaonica i drugih oblika trgovine na malo (Narodne novine 39/09 i 46/15)
Pravilnik o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji se odnose na prodajne objekte, opremu i sredstva u prodajnim objektima i uvjetima za prodaju robe izvan prodavaonica (Narodne novine 66/09, 108/09, 8/10 i 108/14)

PRAVILNIK O PARAMETRIMA SUKLADNOSTI I METODAMA ANALIZA VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se:

– parametri zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju (mikrobiološki i kemijski), i indikatorski parametri vode za ljudsku potrošnju (mikrobiološki i kemijski),

– učestalost uzimanja uzoraka vode za ljudsku potrošnju u sklopu sustava samokontrole subjekata u poslovanju s hranom,

– učestalost uzimanja uzoraka vode za ljudsku potrošnju u sklopu sustava samokontrole od strane subjekta u poslovanju s hranom koji puni vodu u boce ili drugu ambalažu za stavljanje na tržište,

– parametri, vrste i opseg analiza vode za ljudsku potrošnju za provedbu redovnog i revizijskog monitoringa

– učestalost uzimanja uzoraka vode za ljudsku potrošnju za redovni i revizijski monitoring (praćenje),

– vrste i opseg analiza vode te broj potrebnih uzoraka vode za ljudsku potrošnju u svrhu ispitivanja njezine zdravstvene ispravnosti u građevinama prije izdavanja uporabne dozvole,

– metode laboratorijskog ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu s Prilogom 1., 2. i 3. Direktive Vijeća 1998/83/EZ od 03. studenog 1998. godine o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (SL L 330, 5. 12. 1998.).

Članak 3.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika obvezne su primjenjivati pravne osobe koje isporučuju vodu za ljudsku potrošnju, pravne i fizičke osobe koje koriste vodu za ljudsku potrošnju pri proizvodnji ili pripremi hrane ili predmeta opće uporabe, pravne osobe koje stavljaju na tržište vodu u bocama ili drugoj ambalaži, laboratoriji koji provode ispitivanje vode za ljudsku potrošnju, službeni laboratoriji koji provode plan monitoringa i ispitivanje vode u svrhu službenih kontrola, te ovlaštene osobe koje provode službene kontrole.

(2) Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na proizvodnju i stavljanje na tržište prirodnih mineralnih voda.

Parametri zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju i indikatorski parametri (mikrobiološki i kemijski)

Članak 4.

(1) Parametri zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju i indikatorski parametri (mikrobiološki i kemijski), koji se prate u cilju zaštite ljudskog zdravlja od nepovoljnih utjecaja bilo kojeg onečišćenja vode za ljudsku potrošnju i osiguravanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju na području Republike Hrvatske, navedeni su u Prilogu I. i čine sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) U slučaju odstupanja indikatorskog parametra od maksimalno dopuštene koncentracije (u daljnjem tekstu: M.D.K.) vrijednosti parametara iz Priloga I. ovoga Pravilnika, potrebno je izvršiti procjenu utjecaja parametra koji odstupa od propisane vrijednosti na ljudsko zdravlje od strane nadležnog zavoda za javno zdravstvo te poduzeti sve potrebne mjere kako bi se parametar uskladio s propisanom vrijednosti. Kod donošenja procjene, nadležni zavod za javno zdravstvo koji je proveo analizu surađuje sa Stručnim povjerenstvom za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo).

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka kada je utvrđen rizik za ljudsko zdravlje, pravne osobe koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe obvezne su provesti postupak propisan Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju.

(4) Rješenje o odobrenju odstupanja od M.D.K. vrijednosti ishođeno u postupku propisanom odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Učestalost uzimanja uzoraka vode za ljudsku potrošnju u sklopu sustava samokontrole subjekata u poslovanju s hranom

Članak 5.

(1) Svaki subjekt u poslovanju s hranom obvezan je izraditi godišnji plan uzorkovanja vode za ljudsku potrošnju koju koristi u svom objektu sukladno opsegu i vrsti svog poslovanja.

(2) Svaki subjekt koji posluje s hranom u objektu u kojem se proizvodi i prerađuje hrana, ugostiteljskom objektu, objektu zdravstvene ustanove, školske i predškolske ustanove, doma socijalne skrbi i sličnom objektu od javnozdravstvenog interesa, koji nije spojen na sustav javne vodoopskrbe već se vodom opskrbljuje iz vlastitog sustava, obvezan je dati na analizu uzorke vode za ljudsku potrošnju najmanje četiri puta godišnje tijekom svakog tromjesečja za svaki objekt, a po potrebi i češće, radi provjere sukladnosti parametara propisanih u Prilogu II. u Tablici 1. ovoga Pravilnika, koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Učestalost uzimanja uzoraka vode za ljudsku potrošnju u sklopu sustava samokontrole od strane subjekta u poslovanju s hranom koji puni vodu u boce ili drugu ambalažu za stavljanje na tržište

Članak 6.

(1) Pravne osobe koje obavljaju djelatnost punjenja vode u boce i drugu ambalažu koje se stavljaju na tržište, obvezne su izraditi plan uzorkovanja i provoditi ga s učestalošću definiranom u Prilogu II. u Tablici 3. ovoga Pravilnika za propisane parametre u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

(2) Uzorci koji se uzimaju za analizu vode u bocama ili drugoj ambalaži koja je namijenjena stavljanju na tržište u svrhu provjere sukladnosti s ovim Pravilnikom, moraju biti uzeti za analizu vode samo na mjestu punjenja u boce ili drugu ambalažu.

Parametri, vrste i opseg analize  vode za ljudsku potrošnju za provedbu redovnog i revizijskog monitoringa

Članak 7.

(1) Svrha redovnog monitoringa je dobivanje osnovnih podataka o senzorskim, fizikalnim, kemijskim i mikrobiološkim parametrima sukladnosti vode za ljudsku potrošnju te podataka o učinkovitosti prerade vode za ljudsku potrošnju (osobito dezinfekcije), gdje se ona provodi.

(2) Parametri, vrste i opseg analize uzoraka vode za ljudsku potrošnju koji se prate za provedbu redovnog monitoringa, nalaze se u Prilogu II. u Tablici 1. ovoga Pravilnika.

(3) Svrha revizijskog monitoringa je dobivanje podataka o svim parametrima provjere sukladnosti vode za ljudsku potrošnju.

(4) Parametri, vrste i opseg analize uzoraka vode za ljudsku potrošnju koji se prate za provedbu revizijskog monitoringa, nalaze se u Prilogu I. ovoga Pravilnika, koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio, osim parametara propisanih u Prilogu I. u Tablici 2. i parametara radioaktivnosti.

(5) Pri provođenju godišnjih monitoringa mogu se u planu monitoringa izostaviti oni parametri za koje je utvrđeno da kroz vremenski period od dvije godine nisu dosegnuli graničnu vrijednost i za koje procjena rizika utvrdi da je mala vjerojatnost pronalaska odstupanja daljnjim uzorkovanjima.

Učestalost uzimanja uzoraka vode za ljudsku potrošnju za redovni i revizijski monitoring

Članak 8.

(1) Učestalost uzimanja uzoraka vode za ljudsku potrošnju radi ispitivanja njene zdravstvene ispravnosti u okviru monitoringa propisana je u Prilogu II. u Tablici 2. ovoga Pravilnika, a za vodu u boci i drugoj ambalaži u Priloga II. u Tablici 3. ovoga Pravilnika.

(2) Hrvatski zavod za javno zdravstvo obvezan je kod izrade godišnjeg plana monitoringa izračunati potreban broj uzoraka, prema učestalosti uzimanja uzoraka utvrđenoj u Prilogu II. Tablici 2. ovoga Pravilnika.

(3) Godišnji broj uzoraka za provedbu redovnog monitoringa za pojedini vodoopskrbni sustav računa se umnoškom izračunatog broja uzoraka za redovni monitoring prema isporučenim m3/dan vode za pojedini sustav na godišnjoj razini i faktora umnoška za monitoring u Republici Hrvatskoj.

(4) Godišnji broj uzoraka za provedbu revizijskog monitoringa za pojedini vodoopskrbni sustav računa se umnoškom izračunatog broja uzoraka za revizijski monitoring prema isporučenim m3/dan vode za pojedini sustav na godišnjoj razini i faktora umnoška za monitoring u Republici Hrvatskoj.

(5) Ukupni dobiveni broj uzoraka za redovni i revizijski monitoring kojima se monitoringom prati sukladnost vode s propisanim parametrima na pojedinom području mora se ravnomjerno rasporediti za provedbu uzorkovanja tijekom cijele godine prema mjesecima odnosno tjednima na različitim mjestima uzorkovanja propisanim Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju i u vodoopskrbnoj mreži.

(6) Broj točaka na kojima se prati ukupni broj uzoraka za redovni i revizijski monitoring na godišnjoj razini određuje se godišnjim planom monitoringa koji donosi ministar nadležan za zdravlje na prijedlog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

(7) Uzorkovanje za potrebe redovnog i revizijskog monitoringa provodi se na mjestima uzorkovanja propisanim Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju te unutar distribucijske mreže u pojedinim dijelovima vodoopskrbnog sustava, gdje se može dokazati da se vrijednosti pokazatelja izmjerenog u takvim uzorcima neće promijeniti.

(8) Planovi službenih kontrola zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju koja se stavlja na tržište u bocama ili drugoj ambalaži, temelje se na procjeni rizika i učestalosti uzorkovanja propisanoj u Prilogu II. u Tablici 3. ovoga Pravilnika.

Članak 9.

(1) Ukoliko se monitoringom na određenom području utvrde veća odstupanja od parametara sukladnosti propisanih ovim Pravilnikom koja mogu ugroziti javno zdravlje, ministar može za određeno područje ili za određeni sustav donijeti izmjenu godišnjeg plana monitoringa s promijenjenim faktorom umnoška iz članka 8. stavka 4. i 5. ovoga Pravilnika.

(2) Ukoliko se monitoringom ili drugim načinom kontrole utvrdi odstupanje određenog parametra ili se pojavi novi parametar koji može ugroziti javno zdravlje, ministar može naredbom proširiti opseg parametara za potrebe monitoringa i drugih službenih kontrola, kao i tehničkih pregleda građevina.

Vrste i opseg analiza vode te broj potrebnih uzoraka vode za ljudsku potrošnju u svrhu ispitivanja njezine zdravstvene ispravnosti u građevinama prije izdavanja uporabne dozvole

Članak 10.

(1) Za potrebe tehničkog pregleda građevine u svrhu izdavanja uporabne dozvole provodi se analiza vode za ljudsku potrošnju uzetih iz građevine na sve parametre iz Priloga II. Tablice 1.ovoga Pravilnika i parametar ugljikovodika.

(2) Uzorci iz stavka 1. ovoga članka uzimaju se u stambenim građevinama i poslovnim građevinama koje nisu obuhvaćene stavkom 4. ovoga članka na svim vertikalama građevine i to pri dnu i vrhu vertikala.

(3) Ukoliko se u građevinama iz stavka 2. ovog članka prilikom prve analiza vode utvrdi nesukladnost vode za ljudsku potrošnju, potrebno je otkloniti uzroke nesukladnosti i ponoviti ispitivanje uzoraka na svim vertikalama građevine i to pri dnu i vrhu vertikale.

(4) Prilikom tehničkog pregleda građevine koja je namijenjena proizvodnji i preradi hrane, ugostiteljstvu, zdravstvenoj, školskoj i predškolskoj djelatnosti, djelatnosti doma socijalne skrbi, pružanju higijenskih usluga pučanstvu i sličnim građevinama od javnozdravstvenog interesa, uzorci se uzimaju na najmanje 25 % izljevnih mjesta za provjeru usklađenosti parametara iz Priloga II. tablice 1. ovoga Pravilnika i parametra ugljikovodika.

(5) Ukoliko se u građevinama iz stavka 4. ovog članka prilikom prve analize uzoraka utvrdi nesukladnost potrebno je otkloniti uzroke nesukladnosti i ponoviti ispitivanje na svim izljevnim mjestima.

(6) Za potrebe tehničkog pregleda građevine u svrhu izdavanja uporabne dozvole uzorke mora uzeti ovlaštena stručna osoba laboratorija koji provodi analiza vode.

(7) Laboratorij koji provodi analize uzoraka za potrebe tehničkog pregleda građevine obvezan je sačiniti objedinjeno izvješće s navedenim analitičkim podacima za sve uzorke.

Metode laboratorijskog ispitivanja vode – analiza vode za ljudsku potrošnju

Članak 11.

(1) Metode laboratorijskog ispitivanja vode (analiza vode) za ljudsku potrošnju nalaze se u Prilogu III. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(2) Za analizu parametara navedenih u Prilogu III. ovoga Pravilnika te za analizu onih parametara koji nisu navedeni u Prilogu III. ovoga Pravilnika, mogu se koristiti i druge znanstveno priznate metode koje daju iste rezultate, a metode koje su primijenjene moraju se navesti u analitičkom izvješću kod objavljivanja i izvještavanja o provedenoj analizi vode za ljudsku potrošnju.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

(1) U slučaju odstupanja kemijskog parametra arsena od vrijednosti propisanih u Prilogu I. Tablici 3. ovoga Pravilnika, kada se postojećim postupcima obrade vode to odstupanje ne može otkloniti niti postoji mogućnost opskrbe vodom pučanstva na tom području na drugi način, pravnim osobama koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe dopuštena je vrijednost odstupanja arsena do najviše 50,0 As µg/l u vodi za ljudsku potrošnju koju isporučuju, do pribavljanja rješenja za odobrenje odstupanja tog parametra od M.D.K. vrijednosti u skladu s odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka pravne osobe koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe obvezne su pribaviti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 13.

(1) Hrvatski zavod za javno zdravstvo obvezan je izraditi prijedlog plana monitoringa vode za ljudsku potrošnju iz članka 37. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju i dostaviti ga ministru zdravlja najkasnije do 1. prosinca 2013. godine za 2014. godinu, prema Prilogu II., Tablici 2. ovoga Pravilnika.

(2) Županije odnosno Grad Zagreb obvezni su planirati i osigurati sredstva u svojem proračunu za 2014. godinu za financiranje monitoringa vode za ljudsku potrošnju u skladu s planom monitoringa iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti Prilog I., II. i III. Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piti (»Narodne novine« broj 47/2008).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama».

Klasa: 011-02/13-02/125

Urbroj: 534-10-1-2-1/3-13-01

Zagreb, 25. rujna 2013.

Analiza vode  je jedna od glavnih mjera za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti! Analiza vode  i parametar ugljikovodici rade se u svrhu ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode u građevinama prije izdavanje uporabne dozvole odnosno prilikom tehničkog pregleda građevina namijenjenim ugostiteljstvu, zdravstvenoj, školskoj i predškolskoj djelatnosti, djelatnosti doma socijalne skrbi, pružanju higijenskih usluga pučanstvu i sličnim građevinama od javno zdravstvenog interesa. naliza vode  ispituju se brojni pokazatelji koji se mogu svrstati u organoleptičke, fizikalno-kemijske, kemijske, toksične i mikrobiološke. Analiza vode pravilnik. Analiza vode A i parametar ugljikovodici tj usluga analiza vode u  Zagreb, Zadar, Split, Dubrovnik-u.

Minimalni tehnički uvjeti – Ispitivanje nepropusnosti plinskih instalacija

Ispitivanje plinskih instalacija se provodi glede ispravnosti i nepropusnosti novoizgrađene ili obnovljene (rekonstruirane) plinske instalacije prije puštanja u pogon te periodično, u određenim vremenskim razmacima, te ispitivanje plinske instalacije za ishođenje minimalno tehničkih uvjeta (MTU).

Pregled i ispitivanje plinskih instalacija

Provjera ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija zahtijeva pronalaženje nedostataka koji su uzrok neispravnosti i nesigurnosti plinske instalacije:

 • propusnost plinskog cjevovoda, uređaja, opreme ili plinskih naprava (trošila)
 • nepravilna ili nepouzdana ugradnja plinske opreme i plinskih naprava (trošila)
 • nepravilna, nedovoljna ili nepouzdana dobava zraka za izgaranje
 • nepravilno, nedovoljno ili nepouzdano odvođenje dimnih plinova
 • neispravno, nepouzdano, neodržavano ili korodirano stanje plinske opreme, naprava, zaštitnih i regulacijskih uređaja
 • nedovoljan razmak zagrijanih dijelova plinskih naprava i pripadajuće opreme do zapaljivih materijala i dijelova zgrade

Plinska instalacija smatra se ispravnom ako u postupku provjere ispravnosti i nepropusnosti uključujući mjerni postupak ispitivanja propusnosti, nije utvrđen niti jedan gore navedeni nedostatak.

Minimalni tehnički uvjeti za ugostiteljske objekte

 •  izvješće o ispravnosti električnih instalacija,
 •  izvješće o ispitivanju učinkovitosti ventilacije,
 •  izvješće o ispitivanju buke (potrebno da bi se izdalo rješenje od Ministarstva zdravlja)
 •  izvješće o onečišćenju zraka od štetnih emisija za ugostiteljske objekte u kojima se pripremaju i uslužuju jela,
 •  nalaz o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, ako se radi o ugostiteljskom objektu
  • koji se prvi put otvara ili nije poslovao duže od 6 mjeseci,
 •  dokaz o nepropusnosti vodovodne i kanalizacijske instalacije,
  • ako se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi put otvara,
 •  dokaz o nepropusnosti sabirne jame za objekte koji su smješteni na područjima koja nisu priključena na javnu kanalizacijsku mrežu.

Minimalni tehnički uvjeti za turističke agencije

Uz zahtjev koji se podnosi za turističke agencije treba priložiti:

 • preslika rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili rješenje o upisu u Obrtni registar i obrtnicu,
 • dokaz o pravu korištenja prostora (izvadak iz zemljišne knjige, kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu i sl.)
 • dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o gradnji,
 • prethodno odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (Kuševićeva 2) sukladno čl. 65. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara – za objekte u  Povijesnoj urbanoj cjelini grada Zagreba te za zaštićena nepokretna kulturna dobra izvan povijesno urbane cjeline,

Voditelj poslovnice treba ispunjavati uvjete:

 • da je državljanin Republike Hrvatske ili države članice Europskog gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije (ili državljanin trećih država uz suglasnost  Ministarstva turizma),
 • da je poslovno sposoban,
 • da ima najmanje srednju stručnu spremu,
 • da aktivno zna najmanje jedan svjetski jezik i poznaje još jedan,
 • da ima položen stručni ispit za voditelja poslovnice i dvije godine radnog staža na odgovarajućim poslovima u turističkoj agenciji ili drugim odgovarajućim poslovima u turizmu
 • da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova voditelja poslovnice – dok ta mjera traje.
 • izvješće o ispravnosti električnih instalacija.

Minimalni tehnički uvjeti za trgovinu:

Uz zahtjev koji se podnosi za trgovine treba priložiti:

 • dokaz o pravu korištenja prostora (izvadak iz zemljišne knjige, kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu i sl.),
 • preslika rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili rješenje o upisu obrta u Obrtni registar,
 • dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o gradnji,
 • prethodno odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (Kuševićeva 2) sukladno čl. 65. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara – za objekte u Povijesnoj urbanoj cjelini grada Zagreba te za zaštićena nepokretna kulturna dobra izvan povijesno urbane cjeline,
 • izvješće o ispravnosti električnih instalacija,
 • ispitivanje plinske instalacije,
 • ispitivanje plinskog trošila,
 • druge isprave ovisno o vrsti djelatnosti te izgrađenosti i opremljenosti prostora.

Minimalni tehnički uvjeti za apartmane

Potrebni koraci kako bi se ishodilo riješenje za obavljanje djelatnosti;

 1. Preslika osobne iskaznice
 2. Dokaz o vlasništvu – gruntovni izvadak (Kupoprodajni ugovor se ne priznaje)
 3. Dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07 i 38/ 09)
  1. građevine izgrađene do 15.02.1968.  – uvjerenje Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove da je kuća upisana u katastarskom operatu prije 15. 02. 1968. (s izvodom iz katastarskog plana kao sastavnim dijelom uvjerenja)
  2. građevine izgrađene od 16. 02. 1968. do 19. 06. 1991. – konačna uporabna dozvola ili pravomoćna građevinska dozvola izdana do 19. 06.1991. i potvrda građevinske inspekcije da u svezi s tom građevinom nije u tijeku postupak građevinske inspekcije.
  3. građevine izgrađene od 20. 06. 1991. do 01. 10. 2007. – konačna uporabna dozvala ili pravomoćna građevinska dozvola izdana od 20. 06.1991. do 30.09.2007. i uvjerenje za  uporabu kojom se utvrđuje da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom u pogledu vanjskih gabarita i namjene
  4. građevine izgrađene od 01. 10. 2007. – konačna uporabna dozvola – za objekte do 400 m2, odnosno rješenje o uvjetima građenja te izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine s dokazom da je investitor predao navedeno izvješće nadležnom tijelu graditeljstva
 4. Uvjeti za kategorizaciju (apartmana, sobe ili kuće za odmor) u domaćinstvu (Prilozi I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII. ili IX. Pravilnika)
 5. Izvješće o ispravnosti električnih instalacija
 6. Izvješće o nepropusnosti plinskih instalacija 
 7. Izvješće o higijenskoj ispravnosti vode za piće (atest vode) – kuhinja
 8. Uvjerenje o ispravnosti plinskog trošila
 9. Upravnu pristojbu u biljezima u iznosu od 70,00 kuna i 50,00 kuna na žiro račun u korist proračuna Grada (Mjesta) i svrhom: upravna pristojba
 10. da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane pružanja usluga u domaćinstvu, dok ta mjera traje  – nije potrebno dostaviti, službenik Ureda državne uprave traži potvrdu od nadležnog Općinskog suda po službenoj dužnosti

Osim za navedene objekte Energoatest d.o.o. se bavi svim potrebnim ispitivanjima i za minimalne tehničke uvjete (MTU) za hotele, hostele, sobe, caffe bar, restoran, catering, dječiji vrtić, fast food, igraonicu, kafiće, kiosk, proizvodnju, skladište, štand, ugostiteljstvo, veleprodaju.

Za termin ispitivanja nazovite na: 098 19 330 15 

Naša usluga dostupna je u cijeloj Hrvatskoj

Što su minimalni tehničku uvijeti (MTU)?

Minimalni tehnički uvjeti predstavljaju uvjete koje mora koje mora ispuniti svaki gospodarski poduzetnik prije početka obavljanja gospodarskih djelatnosti ugostiteljstva, trgovina, turizma i ostalo.

Energoatest.hr pruža cijelu paletu usluga za minimalne tehničke uvjete za apartmane, novosagrađene i adaptirane stambene objekte, poslovne, ugostiteljske, prehrambene i trgovačke objekte i to sve na jednom mjestu.

Zahtijevana dokumentacija podnosi se u nadležne državne urede po županijama, odnosno njihove ispostave po gradovima s ciljem dobivanja Rješenja o utvrđivanju minimalno tehničkih uvjeta. Tek nakon ishođenja Rješenja objekt smije početi s radom.

Usluge minimalno tehničkih uvjeta možemo razvrstati na:

Minimalno tehnički uvjeti za ugostiteljske objekte

Ugostitelj je dužan osigurati ispunjenje Minimalno tehničkih uvjeta za ugostiteljske objekte što uključuje sljedeće:

izvješće o ispravnosti električnih instalacija (atest struje), izvješće o ispitivanju učinkovitosti ventilacije (atest ventilacije), izvješće o ispitivanju buke (atest buke), izvješće o onečišćenju zraka od štetnih emisija za ugostiteljske objekte u kojima se pripremaju i uslužuju jela (emisije štetnih plinova i para), nalaz o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (analiza vode), dokaz o nepropusnosti vodovodne i kanalizacijske instalacije.

Minimalno tehnički uvjeti za turističke agencije

Ispitivanja koja su potrebna za minimalno tehničke uvjete za turističku agenciju je izvješće o ispravnosti električnih instalacija ili atest struje.

Minimalno tehnički uvjeti za trgovinu

Uz zahtjev koji se podnosi za prehrambene i trgovačke objekte za ishodovanje minimalno tehničkih uvjeta potrebno je obaviti: ispitivanje električnih instalacija ili atest za struju, ispitivanje plinskih instalacija ili atest plinskih instalacija te ispitivanje plinskog trošila (atest plinskog bojlera).

Minimalno tehnički uvjeti za apartmane 

Za ishodovanje rješenja za obavljanje djelatnosti potrebno je:

Ispitati električnu instalaciju tj napraviti atest za struju, obaviti ispitivanje plinskih instalacija, napraviti analizu vode za piće te obaviti ispitivanje plinskog trošila.

Zašto izabrati baš nas za ishodovanje minimalno tehnički uvjetii?

Energoatest.hr se pretežno bazira na niskoj cijeni usluge ispitivanja, brzini ispitivanja kod korisnika te na kraju brzoj izradi dokumentacije i to sve na jednom mjestu za potrebe minimalno tehničkih uvjeta.

Provodimo sljedeća ispitivanja za Vas: Ispitivanje električnih instalacija ili atest struje, ispitivanje plinskih instalacija ili ispitivanje plina, analiza vode za piće ili ispitivanje vode, mjerenje buke okoliša ili atest za buku, ispitivanje plinskog trošila, ispitivanje učinka ventilacijskog sustava ili atest ventilacije te nepropusnost vodovodne i kanalizacijske instalacije.

Usluga je dostupna u sljedećim gradovima:

 Bakar, Beli Manastir, Belišće, Benkovac, Biograd na Moru, Bjelovar, Buje, Buzet, Cres, Crikvenica, Čabar, Čakovec, Čazma, Daruvar, Delnice, Donja Stubica, Donji Miholjac, Drniš, Dubrovnik, Duga Resa, Dugo Selo, Đakovo, Đurđevac, Garešnica, Glina, Gospić, Grubišno Polje, Hrvatska Kostajnica, Hvar, Ilok, Imotski, Ivanec, Ivanić-Grad, Jastrebarsko, Karlovac, Kastav, Kaštela, Klanjec, Knin, Komiža, Koprivnica, Korčula, Kraljevica, Krapina, Križevci, Krk, Kutina, Kutjevo, Labin, Lepoglava, Lipik, Ludbreg, Makarska, Mali Lošinj, Metković, Mursko Središće, Našice, Nin, Nova Gradiška, Novalja, Novi Marof, Novi Vinodolski, Novigrad, Novska, Obrovac, Ogulin, Omiš, Opatija, Opuzen, Orahovica, Oroslavje, Osijek, Otočac, Otok, Ozalj, Pag, Pakrac, Pazin, Petrinja, Pleternica, Ploče, Popovača, Poreč, Požega, Pregrada, Prelog, Pula, Rab, Rijeka, Rovinj, Samobor, Senj, Sinj, Sisak, Skradin, Slatina, Slavonski Brod, Slunj, Solin, Split, Stari Grad, Supetar, Sveta Nedjelja, Sveti Ivan,  Zelina, Šibenik, Trilj, Trogir, Umag, Valpovo, Varaždin, Varaždinske Toplice, Velika Gorica, Vinkovci, Virovitica, Vis, Vodice, Vodnjan, Vrbovec, Vrbovsko, Vrgorac, Vrlika, Vukovar, Zabok, Zadar, Zagreb, Zaprešić, Zlatar, Županja