+385981933015 info@energoatest.hr

Mjerenje buke

U suradnji sa laboratorijem za akustiku nudimo uslugu akustičnih mjerenja:

  •  Mjerenje buke
  •  Mjerenje zvučne izolacije

Veličine za opisivanje buke te način i uvjeti amjerenja i određivanja tih veličina definirani su sljedećim normama:

HRN ISO 1996 -1 -2 –3, Akustika – opis, mjerenje i utvrđivanje buke okoline,

HRN ISO 9612, Akustika – smjernice za mjerenje i utvrđivanje izloženosti buci u radnoj okolini,

HRN EN 60804, zvukomjeri s integriranjem i usrednjavanjem.

Buka u vanjskom prostoru:

Najviše dopuštene ocjenske razine buke imisije u otvorenom prostoru dane su u tablici

Zona buke
Namjena prostoraNajviše dopušteneocjenske razine bukeimisije LRAeq u dB(A)
za dan(Lday)noć(Lnight)
1.Zona namijenjena odmoru, oporavku i liječenju5040
2.Zona namijenjena samo stanovanju i boravku5540
3.Zona mješovite, pretežito stambene namjene5545
4.Zona mješovite, pretežito poslovne namjene sa stanovanjem6550
5.Zona gospodarske namjene(proizvodnja, industrija,
skladišta, servisi)
– Na granici građevne čestice unutar zone – buka ne smije prelaziti 80 dB(A)
– Na granici ove zone buka ne smije prela ziti dopuštene razine zone s kojom graniči

Buka u zatvorenim boravišnim prostorima:

Najviše dopuštene ocjenske ekvivalentne razine buke LRAeq u zatvorenim boravišnim prostorijama po zonama buke dane su u tablici. One vrijede kod zatvorenih prozora i vrata prostorija.

Zona prema Tablici 1. ovog Pravilnika12345
Najviše dopuštene ekvivalentne razinebuke LReq u dB(A)– za dan3035354040
Najviše dopuštene ekvivalentne razinebuke LReq u dB(A)– za noć2525253030

Za više informacija kontaktirajte nas.

 

Preuzeto iz:

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2004_10_145_2548.html