+385981933015 info@energoatest.hr

Analiza vode – pokrivamo područje cijele Hrvatske

Analiza vode – Ispitivanje ispravnosti vode

 

 

ZA POTREBE:

 – tehničkih pregleda građevina (izdavanje uporabne dozvole),

 – za potrebe minimalnih tehničkih uvjeta (MTU)

 

Za termin uzimanja uzorka nazovite: 098 19 330 15

 

 

Naša usluga dostupna je u cijeloj Hrvatskoj!

 

 

CIJENA ovisi o količini uzoraka 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza vode – općenito:

 

Analizirati vodu  su obavezne sve pravne osobe koje isporučuju vodu. Obvezne su analizirati vodu i fizičke i pravne osobe koje koriste vodu za ljudsku potrošnju u pripremi hrane i proizvodnji, pravne osobe koje distribuiraju vodu u bocama ili nekoj drugoj ambalaži.

Parametri ispravnosti vode za ljudsku potrošnju navedeni su u pravilniku Prilog I. U slučaju da analiza vode tj indikatorski parametri odstupaju od maksimalne dopuštene koncentracije (MDK), potrebno je izvršiti procjenu utjecaja parametra koji odstupa od propisane vrijednosti.

Svaka pravna ili fizička osoba koja proizvodi, prerađuje, posluje s hranom, ugostiteljski objekti, zdravstvene ustanove, školske ustanove i slični objekti javnozdravstvenog interesa koji nisu spojeni na sustav javnog vodovoda već imaju svoj vlastiti sustav, obavezni su minimalno 4 puta godišnje raditi analizu vode .

Za potrebe tehničkog pregleda (u svrhu izdavanja uporabne dozvole) analiza vode se provodi na parametre fizikalno kemijskog pokazatelja i ugljikovodika. Uzorci za analizu vode se uzimaju na svim vertikalama građevine i to pri dnu i na vrhu vertikale.

Građevine koje su namijenjene preradi i proizvodnji hrane,  školske ustanove, ugostiteljstvo, starački domovi, obiteljski domovi, općenito djelatnosti doma socijalne skrbi, uzorci za analizu vode se uzimaju najmanje 25% ukupnih izljevnih mjesta u toj građevini za koju se radi tehnički pregled.

 

Analiza vode  i parametar ugljikovodici rade se u svrhu ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode u građevinama prije izdavanje uporabne dozvole odnosno prilikom tehničkog pregleda građevina namijenjenim ugostiteljstvu, zdravstvenoj, školskoj i predškolskoj djelatnosti, djelatnosti doma socijalne skrbi, pružanju higijenskih usluga pučanstvu i sličnim građevinama od javno zdravstvenog interesa.

 

Općenito o vodi i analizi vode:

Danas voda sadrži mnoge toksične produkte ljudske civilizacije. Već je identificirano više od 800 nečistoća u vodi, a broj još uvijek raste.

Analiza vode za  je jedna od glavnih mjera za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti. Njome se utvrđuje kvaliteta vode na izvorištima, njena zdravstvena ispravnost u vodoopskrbnom sustavu te učinkovitost dezinfekcije.

Analiza vode za ispituju se brojni pokazatelji koji se mogu svrstati u organoleptičke, fizikalno-kemijske, kemijske, toksične i mikrobiološke.

Voda namijenjena za ljudsku potrošnju je sva voda koja je u svojem izvornom stanju ili nakon obrade namijenjena za piti, kuhanje, pripremu hrane ili druge potrebe kućanstava. Neovisno o njezinom porijeklu te neovisno o tome potječe li iz sustava javne vodoopskrbe, iz cisterni ili iz boca odnosno posuda za vodu.

Zdravstveno ispravnom vodom za ljudsku potrošnju smatra se uzorak koji uspješno prošao analizu vode:
– ne sadrži mikroorganizme, parazite i njihove razvojne oblike u broju koji predstavlja opasnost za zdravlje ljudi,
– ne sadrži štetne tvari u koncentracijama koje same ili zajedno s drugim tvarima predstavljaju opasnost za zdravlje ljudi,
– ne prelazi vrijednosti parametara zdravstvene ispravnosti vode, propisane Pravilnikom o parametrima sukladnosti i metodama analiza vode za ljudsku potrošnju“  (NN 125/13, 141/13).

Analiza vode pravilnik

PRAVILNIK O PARAMETRIMA SUKLADNOSTI I METODAMA ANALIZA VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU:

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se:

– parametri zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju (mikrobiološki i kemijski), i indikatorski parametri vode za ljudsku potrošnju (mikrobiološki i kemijski),

– učestalost uzimanja uzoraka vode za ljudsku potrošnju u sklopu sustava samokontrole subjekata u poslovanju s hranom,

– učestalost uzimanja uzoraka vode za ljudsku potrošnju u sklopu sustava samokontrole od strane subjekta u poslovanju s hranom koji puni vodu u boce ili drugu ambalažu za stavljanje na tržište,

– parametri, vrste i opseg analiza vode za ljudsku potrošnju za provedbu redovnog i revizijskog monitoringa

– učestalost uzimanja uzoraka vode za ljudsku potrošnju za redovni i revizijski monitoring (praćenje),

– vrste i opseg analiza vode te broj potrebnih uzoraka vode za ljudsku potrošnju u svrhu ispitivanja njezine zdravstvene ispravnosti u građevinama prije izdavanja uporabne dozvole,

– metode laboratorijskog ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu s Prilogom 1., 2. i 3. Direktive Vijeća 1998/83/EZ od 03. studenog 1998. godine o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju (SL L 330, 5. 12. 1998.).

Članak 3.

(1) Odredbe ovoga Pravilnika obvezne su primjenjivati pravne osobe koje isporučuju vodu za ljudsku potrošnju, pravne i fizičke osobe koje koriste vodu za ljudsku potrošnju pri proizvodnji ili pripremi hrane ili predmeta opće uporabe, pravne osobe koje stavljaju na tržište vodu u bocama ili drugoj ambalaži, laboratoriji koji provode ispitivanje vode za ljudsku potrošnju, službeni laboratoriji koji provode plan monitoringa i ispitivanje vode u svrhu službenih kontrola, te ovlaštene osobe koje provode službene kontrole.

(2) Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na proizvodnju i stavljanje na tržište prirodnih mineralnih voda.

Parametri zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju i indikatorski parametri (mikrobiološki i kemijski)

Članak 4.

(1) Parametri zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju i indikatorski parametri (mikrobiološki i kemijski), koji se prate u cilju zaštite ljudskog zdravlja od nepovoljnih utjecaja bilo kojeg onečišćenja vode za ljudsku potrošnju i osiguravanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju na području Republike Hrvatske, navedeni su u Prilogu I. i čine sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) U slučaju odstupanja indikatorskog parametra od maksimalno dopuštene koncentracije (u daljnjem tekstu: M.D.K.) vrijednosti parametara iz Priloga I. ovoga Pravilnika, potrebno je izvršiti procjenu utjecaja parametra koji odstupa od propisane vrijednosti na ljudsko zdravlje od strane nadležnog zavoda za javno zdravstvo te poduzeti sve potrebne mjere kako bi se parametar uskladio s propisanom vrijednosti. Kod donošenja procjene, nadležni zavod za javno zdravstvo koji je proveo analizu surađuje sa Stručnim povjerenstvom za vodu namijenjenu ljudskoj potrošnji (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo).

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka kada je utvrđen rizik za ljudsko zdravlje, pravne osobe koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe obvezne su provesti postupak propisan Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju.

(4) Rješenje o odobrenju odstupanja od M.D.K. vrijednosti ishođeno u postupku propisanom odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju objavljuje se u »Narodnim novinama«.

Učestalost uzimanja uzoraka vode za ljudsku potrošnju u sklopu sustava samokontrole subjekata u poslovanju s hranom

Članak 5.

(1) Svaki subjekt u poslovanju s hranom obvezan je izraditi godišnji plan uzorkovanja vode za ljudsku potrošnju koju koristi u svom objektu sukladno opsegu i vrsti svog poslovanja.

(2) Svaki subjekt koji posluje s hranom u objektu u kojem se proizvodi i prerađuje hrana, ugostiteljskom objektu, objektu zdravstvene ustanove, školske i predškolske ustanove, doma socijalne skrbi i sličnom objektu od javnozdravstvenog interesa, koji nije spojen na sustav javne vodoopskrbe već se vodom opskrbljuje iz vlastitog sustava, obvezan je dati na analizu uzorke vode za ljudsku potrošnju najmanje četiri puta godišnje tijekom svakog tromjesečja za svaki objekt, a po potrebi i češće, radi provjere sukladnosti parametara propisanih u Prilogu II. u Tablici 1. ovoga Pravilnika, koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Učestalost uzimanja uzoraka vode za ljudsku potrošnju u sklopu sustava samokontrole od strane subjekta u poslovanju s hranom koji puni vodu u boce ili drugu ambalažu za stavljanje na tržište

Članak 6.

(1) Pravne osobe koje obavljaju djelatnost punjenja vode u boce i drugu ambalažu koje se stavljaju na tržište, obvezne su izraditi plan uzorkovanja i provoditi ga s učestalošću definiranom u Prilogu II. u Tablici 3. ovoga Pravilnika za propisane parametre u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

(2) Uzorci koji se uzimaju za analizu vode u bocama ili drugoj ambalaži koja je namijenjena stavljanju na tržište u svrhu provjere sukladnosti s ovim Pravilnikom, moraju biti uzeti za analizu vode samo na mjestu punjenja u boce ili drugu ambalažu.

Parametri, vrste i opseg analize  vode za ljudsku potrošnju za provedbu redovnog i revizijskog monitoringa

Članak 7.

(1) Svrha redovnog monitoringa je dobivanje osnovnih podataka o senzorskim, fizikalnim, kemijskim i mikrobiološkim parametrima sukladnosti vode za ljudsku potrošnju te podataka o učinkovitosti prerade vode za ljudsku potrošnju (osobito dezinfekcije), gdje se ona provodi.

(2) Parametri, vrste i opseg analize uzoraka vode za ljudsku potrošnju koji se prate za provedbu redovnog monitoringa, nalaze se u Prilogu II. u Tablici 1. ovoga Pravilnika.

(3) Svrha revizijskog monitoringa je dobivanje podataka o svim parametrima provjere sukladnosti vode za ljudsku potrošnju.

(4) Parametri, vrste i opseg analize uzoraka vode za ljudsku potrošnju koji se prate za provedbu revizijskog monitoringa, nalaze se u Prilogu I. ovoga Pravilnika, koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio, osim parametara propisanih u Prilogu I. u Tablici 2. i parametara radioaktivnosti.

(5) Pri provođenju godišnjih monitoringa mogu se u planu monitoringa izostaviti oni parametri za koje je utvrđeno da kroz vremenski period od dvije godine nisu dosegnuli graničnu vrijednost i za koje procjena rizika utvrdi da je mala vjerojatnost pronalaska odstupanja daljnjim uzorkovanjima.

Učestalost uzimanja uzoraka vode za ljudsku potrošnju za redovni i revizijski monitoring

Članak 8.

(1) Učestalost uzimanja uzoraka vode za ljudsku potrošnju radi ispitivanja njene zdravstvene ispravnosti u okviru monitoringa propisana je u Prilogu II. u Tablici 2. ovoga Pravilnika, a za vodu u boci i drugoj ambalaži u Priloga II. u Tablici 3. ovoga Pravilnika.

(2) Hrvatski zavod za javno zdravstvo obvezan je kod izrade godišnjeg plana monitoringa izračunati potreban broj uzoraka, prema učestalosti uzimanja uzoraka utvrđenoj u Prilogu II. Tablici 2. ovoga Pravilnika.

(3) Godišnji broj uzoraka za provedbu redovnog monitoringa za pojedini vodoopskrbni sustav računa se umnoškom izračunatog broja uzoraka za redovni monitoring prema isporučenim m3/dan vode za pojedini sustav na godišnjoj razini i faktora umnoška za monitoring u Republici Hrvatskoj.

(4) Godišnji broj uzoraka za provedbu revizijskog monitoringa za pojedini vodoopskrbni sustav računa se umnoškom izračunatog broja uzoraka za revizijski monitoring prema isporučenim m3/dan vode za pojedini sustav na godišnjoj razini i faktora umnoška za monitoring u Republici Hrvatskoj.

(5) Ukupni dobiveni broj uzoraka za redovni i revizijski monitoring kojima se monitoringom prati sukladnost vode s propisanim parametrima na pojedinom području mora se ravnomjerno rasporediti za provedbu uzorkovanja tijekom cijele godine prema mjesecima odnosno tjednima na različitim mjestima uzorkovanja propisanim Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju i u vodoopskrbnoj mreži.

(6) Broj točaka na kojima se prati ukupni broj uzoraka za redovni i revizijski monitoring na godišnjoj razini određuje se godišnjim planom monitoringa koji donosi ministar nadležan za zdravlje na prijedlog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

(7) Uzorkovanje za potrebe redovnog i revizijskog monitoringa provodi se na mjestima uzorkovanja propisanim Zakonom o vodi za ljudsku potrošnju te unutar distribucijske mreže u pojedinim dijelovima vodoopskrbnog sustava, gdje se može dokazati da se vrijednosti pokazatelja izmjerenog u takvim uzorcima neće promijeniti.

(8) Planovi službenih kontrola zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju koja se stavlja na tržište u bocama ili drugoj ambalaži, temelje se na procjeni rizika i učestalosti uzorkovanja propisanoj u Prilogu II. u Tablici 3. ovoga Pravilnika.

Članak 9.

(1) Ukoliko se monitoringom na određenom području utvrde veća odstupanja od parametara sukladnosti propisanih ovim Pravilnikom koja mogu ugroziti javno zdravlje, ministar može za određeno područje ili za određeni sustav donijeti izmjenu godišnjeg plana monitoringa s promijenjenim faktorom umnoška iz članka 8. stavka 4. i 5. ovoga Pravilnika.

(2) Ukoliko se monitoringom ili drugim načinom kontrole utvrdi odstupanje određenog parametra ili se pojavi novi parametar koji može ugroziti javno zdravlje, ministar može naredbom proširiti opseg parametara za potrebe monitoringa i drugih službenih kontrola, kao i tehničkih pregleda građevina.

Vrste i opseg analiza vode te broj potrebnih uzoraka vode za ljudsku potrošnju u svrhu ispitivanja njezine zdravstvene ispravnosti u građevinama prije izdavanja uporabne dozvole

Članak 10.

(1) Za potrebe tehničkog pregleda građevine u svrhu izdavanja uporabne dozvole provodi se analiza vode za ljudsku potrošnju uzetih iz građevine na sve parametre iz Priloga II. Tablice 1.ovoga Pravilnika i parametar ugljikovodika.

(2) Uzorci iz stavka 1. ovoga članka uzimaju se u stambenim građevinama i poslovnim građevinama koje nisu obuhvaćene stavkom 4. ovoga članka na svim vertikalama građevine i to pri dnu i vrhu vertikala.

(3) Ukoliko se u građevinama iz stavka 2. ovog članka prilikom prve analiza vode utvrdi nesukladnost vode za ljudsku potrošnju, potrebno je otkloniti uzroke nesukladnosti i ponoviti ispitivanje uzoraka na svim vertikalama građevine i to pri dnu i vrhu vertikale.

(4) Prilikom tehničkog pregleda građevine koja je namijenjena proizvodnji i preradi hrane, ugostiteljstvu, zdravstvenoj, školskoj i predškolskoj djelatnosti, djelatnosti doma socijalne skrbi, pružanju higijenskih usluga pučanstvu i sličnim građevinama od javnozdravstvenog interesa, uzorci se uzimaju na najmanje 25 % izljevnih mjesta za provjeru usklađenosti parametara iz Priloga II. tablice 1. ovoga Pravilnika i parametra ugljikovodika.

(5) Ukoliko se u građevinama iz stavka 4. ovog članka prilikom prve analize uzoraka utvrdi nesukladnost potrebno je otkloniti uzroke nesukladnosti i ponoviti ispitivanje na svim izljevnim mjestima.

(6) Za potrebe tehničkog pregleda građevine u svrhu izdavanja uporabne dozvole uzorke mora uzeti ovlaštena stručna osoba laboratorija koji provodi analiza vode.

(7) Laboratorij koji provodi analize uzoraka za potrebe tehničkog pregleda građevine obvezan je sačiniti objedinjeno izvješće s navedenim analitičkim podacima za sve uzorke.

Metode laboratorijskog ispitivanja vode – analiza vode za ljudsku potrošnju

Članak 11.

(1) Metode laboratorijskog ispitivanja vode (analiza vode) za ljudsku potrošnju nalaze se u Prilogu III. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

(2) Za analizu parametara navedenih u Prilogu III. ovoga Pravilnika te za analizu onih parametara koji nisu navedeni u Prilogu III. ovoga Pravilnika, mogu se koristiti i druge znanstveno priznate metode koje daju iste rezultate, a metode koje su primijenjene moraju se navesti u analitičkom izvješću kod objavljivanja i izvještavanja o provedenoj analizi vode za ljudsku potrošnju.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

(1) U slučaju odstupanja kemijskog parametra arsena od vrijednosti propisanih u Prilogu I. Tablici 3. ovoga Pravilnika, kada se postojećim postupcima obrade vode to odstupanje ne može otkloniti niti postoji mogućnost opskrbe vodom pučanstva na tom području na drugi način, pravnim osobama koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe dopuštena je vrijednost odstupanja arsena do najviše 50,0 As µg/l u vodi za ljudsku potrošnju koju isporučuju, do pribavljanja rješenja za odobrenje odstupanja tog parametra od M.D.K. vrijednosti u skladu s odredbama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka pravne osobe koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe obvezne su pribaviti u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 13.

(1) Hrvatski zavod za javno zdravstvo obvezan je izraditi prijedlog plana monitoringa vode za ljudsku potrošnju iz članka 37. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju i dostaviti ga ministru zdravlja najkasnije do 1. prosinca 2013. godine za 2014. godinu, prema Prilogu II., Tablici 2. ovoga Pravilnika.

(2) Županije odnosno Grad Zagreb obvezni su planirati i osigurati sredstva u svojem proračunu za 2014. godinu za financiranje monitoringa vode za ljudsku potrošnju u skladu s planom monitoringa iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaju važiti Prilog I., II. i III. Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti vode za piti (»Narodne novine« broj 47/2008).

Analiza vode  je jedna od glavnih mjera za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti! Analiza vode  i parametar ugljikovodici rade se u svrhu ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode u građevinama prije izdavanje uporabne dozvole odnosno prilikom tehničkog pregleda građevina namijenjenim ugostiteljstvu, zdravstvenoj, školskoj i predškolskoj djelatnosti, djelatnosti doma socijalne skrbi, pružanju higijenskih usluga pučanstvu i sličnim građevinama od javno zdravstvenog interesa. naliza vode  ispituju se brojni pokazatelji koji se mogu svrstati u organoleptičke, fizikalno-kemijske, kemijske, toksične i mikrobiološke. Analiza vode pravilnik. Analiza vode A i parametar ugljikovodici tj usluga analiza vode u  Zagreb, Zadar, Split, Dubrovnik-u.

 

Usluga je dostupna u sljedećim gradovima:

 

Bakar, Beli Manastir, Belišće, Benkovac, Biograd na Moru, Bjelovar, Buje, Buzet, Cres, Crikvenica, Čabar, Čakovec, Čazma, Daruvar, Delnice, Donja Stubica, Donji Miholjac, Drniš, Dubrovnik, Duga Resa, Dugo Selo, Đakovo, Đurđevac, Garešnica, Glina, Gospić, Grubišno Polje, Hrvatska Kostajnica, Hvar, Ilok, Imotski, Ivanec, Ivanić-Grad, Jastrebarsko, Karlovac, Kastav, Kaštela, Klanjec, Knin, Komiža, Koprivnica, Korčula, Kraljevica, Krapina, Križevci, Krk, Kutina, Kutjevo, Labin, Lepoglava, Lipik, Ludbreg, Makarska, Mali Lošinj, Metković, Mursko Središće, Našice, Nin, Nova Gradiška, Novalja, Novi Marof, Novi Vinodolski, Novigrad, Novska, Obrovac, Ogulin, Omiš, Opatija, Opuzen, Orahovica, Oroslavje, Osijek, Otočac, Otok, Ozalj, Pag, Pakrac, Pazin, Petrinja, Pleternica, Ploče, Popovača, Poreč, Požega, Pregrada, Prelog, Pula, Rab, Rijeka, Rovinj, Samobor, Senj, Sinj, Sisak, Skradin, Slatina, Slavonski Brod, Slunj, Solin, Split, Stari Grad, Supetar, Sveta Nedjelja, Sveti Ivan,  Zelina, Šibenik, Trilj, Trogir, Umag, Valpovo, Varaždin, Varaždinske Toplice, Velika Gorica, Vinkovci, Virovitica, Vis, Vodice, Vodnjan, Vrbovec, Vrbovsko, Vrgorac, Vrlika, Vukovar, Zabok, Zadar, Zagreb, Zaprešić, Zlatar, Županja

Review for Usluga
5/5