+385981933015 info@energoatest.hr

Atest vatrodojave nužan je radi provjere ispravnosti i učinkovitosti vašeg vatrodojavnog sustava. Za atest vatrodojave te izradu dokumentacije potrebno je ispitivanje sustava kojemu je glavna svrha otkrivanje požara – na vrijeme i učinkovito.

Tvrtka Energoatest d.o.o. za Vas izrađuje atest vatrodojave po najnižim cijenama i u najkraćem vremenu.
Kontaktirajte nas bez obaveze!

E-mail: info@energoatest.hr
Telefon: 
+385 98 19 330 15.

Atest vatrodojave vrši se na dva načina – atest vatrodojave pri prvom ispitivanju i atest vatrodojave u periodičkim ispitivanjima. Atest vatrodojave predviđen je Zakonom o zaštiti od požara i Pravilnikom o provjeri ispravnosti stabilnih sustava zaštite od požara.

PRAVILNIK O PROVJERI ISPRAVNOSTI STABILNIH SUSTAVA ZAŠTITE OD POŽARA

III. PROVJERA ISPRAVNOSTI SUSTAVA

Članak 3.

Ispravnost sustava provjerava se prvim i periodičnim ispitivanjima.

Članak 4.

Prvo ispitivanje sustava obavljaju pravne osobe ovlaštene od Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti sustava, koje nisu proizvele ili rekonstruirale, uvezle, projektirale, ugradile ili nadzirale ugradnju ili rekonstrukciju sustava ili njegovih elemenata, odnosno nisu vlasnici niti korisnici sustava.

Periodično ispitivanje sustava obavljaju pravne osobe ovlaštene od Ministarstva za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti sustava.

Iznimno, periodično ispitivanje sustava smije obavljati i pravna osoba koja je vlasnik odnosno korisnik sustava ili ga je proizvela ili uvezla, uz ovlaštenje Ministarstva.

Članak 5.

Pravne osobe koje obavljaju provjeru ispravnosti sustava trećim osobama moraju biti registrirane za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti sustava.

Članak 6.

Ovlaštenje za provjeru ispravnosti iz članka 4. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika daje se za obavljanje poslova provjere ispravnosti stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara (uključujući uređaje i instalacije za sprječavanje nastajanja i širenja požara i eksplozija) i/ili stabilnih sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para, pravnim osobama koje ispunjavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom.

Ovlaštenje za provjeru ispravnosti iz članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika daje se za obavljanje poslova provjere ispravnosti određenih sustava pravnoj osobi koja ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom, a vlasnik je odnosno korisnik tog sustava ili ga je proizvela ili uvezla.

Članak 7.

Zahtjev za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova provjere ispravnosti sustava podnosi se Ministarstvu.

Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže se:

– izvod iz registra trgovačkog suda,

– popis imena i prezimena te OIB osoba za obavljanje poslova za koje se ovlaštenje traži te isprave kojima se dokazuju smjer i stupanj njihova obrazovanja,

– isprave kojima se dokazuje radni odnos s osobama za obavljanje poslova za koje se ovlaštenje traži,

– isprave o položenome stručnom ispitu za obavljanje poslova ispitivanja sustava za osobe za obavljanje poslova za koje se ovlaštenje traži;

– popis opreme potrebne za obavljanje poslova za koje se ovlaštenje traži sukladno članku 10. ovoga Pravilnika, s navedenim inventarskim brojevima,

– potvrda o uplaćenoj upravnoj pristojbi, prema posebnom propisu.

Članak 8.

Pravna osoba kojoj je izdano ovlaštenje iz ovoga Pravilnika, dužna je o svakoj promjeni uvjeta na temelju kojih je izdano ovlaštenje za obavljanje poslova provjere ispravnosti sustava izvijestiti Ministarstvo u roku od 15 dana od dana promjene.

Zahtjev za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova provjere ispravnosti sustava odbit će se odnosno izdano ovlaštenje poništiti, pravnoj osobi koja ne ispunjava ili je prestala ispunjavati uvjete propisane ovim Pravilnikom.

Ministarstvo vodi evidenciju o izdanim ovlaštenjima iz ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Provjera ispravnosti obavlja se za sljedeće sustave:

– sustav za otkrivanje i dojavu požara;

– sustav za gašenje požara plinskim sredstvima;

– sustav za gašenje požara pjenom;

– sustav za gašenje požara vodom;

– sustav za gašenje požara vodenom maglom;

– sustav za gašenje požara prahom;

– sustav za otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para;

– hidrantska mreža;

– uređaji i instalacije za sprječavanje nastajanja i širenja požara i eksplozija

Review for Usluga
5/5