+385981933015 info@energoatest.hr

Tehnički pregled građevine jest pregled koji vrši imenovano Povjerenstvo s ciljem izdavanja uporabne dozvole. Nakon predaje zahtjeva za izdavanje uporabne dozvole, u roku 30 dana navedeno povjerenstvo izlazi na teren zbog tehničkog pregleda građevine. Uporabna dozvola jest dokument koji potvrđuje da je građevina legalna, izgrađena u skladu sa građevinskom dozvolom i pozitivnim propisima te da se može početi koristiti na predviđeni način. Dokumentacija za tehnički pregled građevine u užem smislu je ona dokumentacija koju je investitor dužan posjedovati pri pregledu povjerenstva, no bit će prezentirana i sva ostala dokumentacija koju je potrebno priložiti pri ishodovanju uporabne dozvole.

 

Za Vas vršimo sva ispitivanja za tehnički pregled građevine:

 • ispitivanje vodonepropusnosti odvodnih sustava (kanalizacije)

 • Ispitivanje sabirne jame

 • Analiza vode za piće (analiza A i ugljikovodici)

 • Ispitivanje električnih instalacija

 • Ispitivanje gromobranskih instalacija

 • Ispitivanje kupola za odimljavanje

 • Ispitivanje ventilacije

 • Ispitivanje plinskih bojlera

 • Ispitivanje hidrantske mreže

Obratite nam se s povjerenjem!

E-mail: info@energoatest.hr
Telefon: +385 98 19 330 15

 

Dokumentacija za tehnički pregled građevine – uz Zahtjev za izdavanje uporabne dozvole

Zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole potrebno je priložiti:

 1. kopiju građevinske dozvole, tj. primjerak glavnog projekta ako se graditi može na temelju glavnog projekta
 2. podaci o sudionicima pri gradnji
 3. pisanu izjavu izvođača o izvedenim radovima i načinu održavanja građevine
 4. završno izvješće nadzornog inženjera
 5. izjavu ovlaštenog inženjera geodezije o gradnji u skladu s geodetskim projektom (ako se radi o građevini za koju se izrađuje geodetski projekt)
 6. geodetski elaborat za evidentiranje građevine u katastru ili promjenu podataka o zgradama ili drugim građevinama (ako se radi o građevini za koju se ne izrađuje geodetski projekt, a koja se evidentira u katastru)
 7. izjavu ovlaštenog inženjera geodezije da je građevina smještena na g čestici u skladu s elaboratom o iskolčenju (ako se radi o građevini za koju se ne izrađuje geodetski projekt)
 8. dokaz da je u katastru formirana građevna čestica (ako se radi o građevini za koju se lokacijskom dozvolom određuje obuhvat zahvata u prostoru unutar kojega se parcelacijskim elaboratom formira građevna čestica)
 9. energetski certifikat zgrade (ako se zahtjev podnosi za zgradu koja mora ispunjavati zahtjeve energetske učinkovitosti)

 

Za Vas vršimo sva ispitivanja za tehnički pregled građevine!

Obratite nam se s povjerenjem!

E-mail: info@energoatest.hr
Telefon: +385 98 19 330 15

 

Dokumentacija za tehnički pregled građevine – dokumentacija koju na gradilištu mora imati izvođač radova

Izvođač radova na gradilištu mora imati:

 1. rješenje o upisu u sudski registar ili obrtnicu
 2. suglasnost za obavljanje djelatnosti građenja i ugovor o udruživanju izvođača prema posebnom zakonu,
 3. akt o imenovanju glavnog inženjera gradilišta, inženjera gradilišta (voditelja gradilišta),
 4. akt o imenovanju nadzornog inženjera, odnosno glavnoga nadzornog inženjera,
 5. rješenje o uvjetima građenja, potvrdu glavnog projekta, odnosno građevinsku dozvolu s idejnim tj. glavnim projektom,
 6. izvedbene projekte s mišljenjem projektanta glavnog projekta i ovjerene od revidenta koji je to u izvješću o obavljenoj kontroli glavnog projekta zatražio, za do tada izveden dio građevine i građevinske i druge radove koji su u tijeku sa svim izmjenama i dopunama,
 7. izvješća revidenata o obavljenoj kontroli izvedbenog projekta ako je to propisano,
 8. građevinski dnevnik,
 9. dokaze o sukladnosti za ugrađene građevne proizvode, dokaze o sukladnosti prema posebnom zakonu za ugrađenu opremu, isprave o sukladnosti određenog dijela građevine bitnim zahtjevima prema posebnom zakonu i dokaze kvalitete
 10. elaborat iskolčenja građevine

 

Ukoliko je riječ o zgradi čija građevinska bruto površina nije veća od 400 m i zgradi za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 600 m, nije potrebno imati dokumentaciju pod  2., 6. i 7. (vidi gore).

Ako je riječ o jednostavnoj građevini prema Zakonu o gradnji, tada izvođač mora imati dokumentaciju pod 1., 3. i 8. (vidi gore).

 

 

Dokumentacija za tehnički pregled građevine

Dokumentacija za tehnički pregled građevine koju najkasnije na dan tehničkoga pregleda, investitor mora povjerenstvu za tehnički pregled dati na uvid je:

 1. dokumentaciju koju je izvođač dužan imati na gradilištu
 2. geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja za izgrađenu građevinu sukladan izdanom aktu koji je kao dio geodetskog elaborata, ovjerio katastarski ured,
 3. isprave o sukladnosti, odnosno dokaza kvalitete dijela građevine od ovlaštenih tijela kada je obveza provedbe završnog ocjenjivanja sukladnosti, odnosno dokazivanja kvalitete.

 

 

Za Vas vršimo sva ispitivanja za tehnički pregled građevine!

Obratite nam se s povjerenjem!

E-mail: info@energoatest.hr
Telefon: +385 98 19 330 15

 

 

Review for Usluga
5/5