+385981933015 info@energoatest.hr

Što je elaborat zaštite na radu?

Elaborat zaštite na radu je jedan od temeljnih elaborata koji je investitor odnosno vlasnik građevine dužan dati izraditi kako bi njime predvidio načine i mjere sprječavanja ozljeda na radu i profesionalnih bolesti u građevinama koje se koriste za rad. Zakonska obveza proizlazi iz Zakona o zaštiti na radu (članak 73.), a ovisno o vrsti građevina takav elaborat prethodi izradi glavnog projekta sukladno Zakonu o gradnji (članak 69) Elaboratom se opisuju građevina i procesi koji će se odvijati u toj građevini. Nadalje se opisuju opasnosti, štetnosti i napori koji proizlaze iz samog radnog procesa te naravno mjere kojima će se isti ukloniti ili smanjiti na najmanju moguću mjeru.

Elaboratom zaštite na radu obrađuju se svi podzakonski propisi koji proizlaze iz Zakona o Zaštiti na radu i Zakona o gradnji. U elaboratu će se navesti vrste ispitivanja koja će se raditi u građevini i način provođenja tih ispitivanja.

Elaborat zaštite na radu – dijelovi

Samim elaboratom investitor odnosno vlasnik građevine potvrđuje da je predvidio moguće rizike po zdravlja i primijenio mjere koje pridonose smanjenju rizika.

Izrađujemo za vas Elaborat zaštite na radu!
E-mail: info@energoatest.hr
Telefon: +385 98 19 330 15

Istim elaboratom opisuju se bitni zahtjevi za građevinu, primjerice način na koji će biti izvedene električne instalacija i plinske instalacije kako ne bi došlo do eksplozije ili požara. Prikazuje se način zagrijavanja prostorija, hlađenja i provjetravanja. U ovom djelu propisuje se optimalna temperatura sukladno djelatnosti koja će se obavljati u građevini kao i osvijetljenost prostorija, način osvjetljavanja, brzina strujanja zraka i broj potrebnih izmjena zraka u jednom satu, buka i način zaštite od buke.

Također se ovim elaboratom obrađuju strojevi i/ili oprema koja će se koristiti u građevini te opasnosti koje proizlaze iz korištenja istih kao i način sigurnog korištenja te opreme. Opisuje se pristup građevini i prostorijama, kao i pristup za osobe sa invaliditetom, minimalan broj parkirnih mjesta, pristupnih puteva do građevine te način napuštanja (evakuacije) iste u slučaju ugroze. Nadalje, u elaboratu zaštite na radu opisuje se način priključka na komunalnu infrastrukturu, način gospodarenja energijom i očuvanje topline.

Izrađujemo za vas Elaborat zaštite na radu!
E-mail: info@energoatest.hr
Telefon: +385 98 19 330 15

Elaborat zaštite na radu – ostale mjere

Osim svih tehničkih mjera zaštite, navode se i opisuju mjere kojih su se dužni pridržavati radnici i posjetitelji uz prikaz načina obavještavanja o tim mjerama radnika i posjetitelja. Procjenjuje se zaposjednutost prostora u brojevnom smislu ljudi i vozila na pripadajućim parkirnim mjestima i pristupnim putevima sa javno-prometne površine. Način zbrinjavanja ozlijeđenih, odnosno pružanje prve pomoći do dolaska hitne medicinske pomoći.

Na temelju zaposjednutosti definira se potreban broj sanitarnih čvorova i pomoćnih prostorija te broj parkirnih mjesta.

U ovakvom elaboratu se identificiraju mjere zaštite okoliša, odnosno način gospodarenja otpadom bilo da se radi o otpadu nastalom tokom radnog procesa koji se odvija u građevini ili o građevinskom otpadu tijekom građenja. Kako elaborat zaštite na radu opisuje sigurnost za vrijeme korištenja građevine, većina tih mjera se također odnosi i na sam proces građenja, no sam proces građenja i mjere sigurnosti detaljnije se obrađuju u planu izvođenja radova, koji prethodi gradnji, ali ga je nužno usklađivati tokom gradnje sa novonastalim činjeničnim stanjem.

Elaboratom su obuhvaćeni i eventualni ostali objekti ukoliko su izdvojeni. Primjerice odvojene garaže, trafostanica, skladišta ili slično. Investitoru je elaborat zaštite na radu jednako važan dokument kao i svi drugi projekti jer izradom istog ispunjava zakonske obveze i umanjuje svoju odgovornost u slučaju incidenata. (požar, poplava) Također svoju odgovornost umanjuje i prilikom eventualnih ozljeda koje će se dogoditi u radnim prostorima građevine.

Review for Usluga
5/5