+385981933015 info@energoatest.hr

Elaborat zaštite od požara je dokument izrađen od ovlaštene osobe na temelju Zakona o zaštiti od požara i Pravilnika o sadržaju elaborata zaštite od požara.

Elaborat zaštite od požara je skup podataka o sustavnoj zaštiti građevine od požara. Sastoji se od tekstualnog dijela i grafičkih priloga.

Sustavna zaštita građevine od požara znači organizacijske, tehničke i druge mjere i radnje koje služe da bi se otklonila opasnost od nastanka požara u građevini. Uključuje i rano otkrivanje požara u građevini, obavještavanje korisnika građevine o izbijanju požara, sprječavanje širenja požara i dima u građevini, kao i učinkovito gašenje požara u građevini, sigurno spašavanje ljudi i životinja ugroženih požarom građevine, sprječavanje i smanjenje štetnih posljedica požara u građevini.

Izrada elaborata zaštite od požara

Kako bi se elaborat zaštite od požara mogao izraditi, potrebno je razvrstati građevinu prema zahtjevnosti mjera zaštite od požara u odgovarajuću skupinu. Građevine skupine 1 su manje zahtjevne građevine, a građevine skupine 2 su zahtjevne građevine. Ove skupine propisane su Pravilnikom o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara.

Elaborat zaštite od požara potrebno je izraditi samo za građevine koje pripadaju u skupinu 2, a izdaje ga ovlaštena osoba te ga ovjerava svojim žigom i potpisom. Iz elaborata zaštite od požara crpe se podaci na temelju kojih će se donijeti mjere zaštite od požara u glavnom projektu, građevinskoj dozvoli ili rješenju za građenje.

Za Vas izrađujemo elaborat zaštite od požara!

Brzo, pouzdano i po najpovoljnijoj cijeni!

Telefon: +385 98 19 330 15
E-mail: info@energoatest.hr

Građevine skupine 1

U građevine skupine 1 pripadaju sljedeće građevine:

1. ako bruto površina zgrade nije veća od 400 m² i namijenjena je samo za stanovanje

2. jednostavne građevine prema posebnom propisu

3. građevine razvrstane prema Prilogu 1 u Pravilniku o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara

4. građevine koje ispunjavaju svaki od sljedećih uvjeta:

– ako se u njima ne obavlja skladištenje i promet zapaljivih tekućina, plinova ili eksplozivnih tvari

– ako se u njima ne zadržava ili ne boravi više od 100 osoba u nadzemnim ili više od 50 osoba u podzemnim građevinama

– ako mjere zaštite od požara ne zahtijevaju primjenu stabilnih sustava za dojavu, gašenje požara i za odvođenje dima i topline

Građevine skupine 2

Prema Pravilniku o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara, u građevine skupine 2 pripadaju sljedeće građevine:

1. građevine navedene u Prilogu 2 navedenog Pravilnika

2. građevine kojima se uklanja stabilni sustav za dojavu ili gašenje požara ili plinodetekcija ili drugi sličan sustav za sprječavanje nastanka ili širenja požara

3. građevine kojima se utvrđuju objedinjeni uvjeti zaštite okoliša prema posebnom propisu,

4. građevine ako ispunjavaju barem jedan od sljedećih uvjeta:

– u njima se obavlja skladištenje ili promet zapaljivih tekućina, plinova ili eksplozivnih tvari

– u njima se zadržava ili boravi 100 i više osoba u nadzemnim odnosno 50 i više osoba u podzemnim građevinama

– ako imaju prostorrije za javno okupljanje 50 i više osoba

– ako mjere zaštite od požara ne zahtijevaju primjenu stabilnih sustava za gašenje ili dojavu požara, za odvođenje dima i topline

– ako su u postupku izdavanja rješenja o uvjetima građenja ili lokacijske dozvole bili dani posebni uvjeti gradnje iz područja zaštite od požara.

Ovlaštenje za izradu elaborata zaštite od požara

Pravilnik o ovlaštenjima za izradu elaborata zaštite od požara propisuje sve pretpostavke za ovlaštenika koji može izraditi elaborat zaštite od požara. On elaborat zaštite od požara izrađuje te ga ovjerava svojim potpisom i žigom.

Za Vas izrađujemo elaborat zaštite od požara!

Brzo, pouzdano i po najpovoljnijoj cijeni!

Telefon: +385 98 19 330 15
E-mail: info@energoatest.hr

Ovlaštenje za izradu elaborata zaštite od požara daje Ministarstvo rješenjem osobi koja:

1. ima visoku stručnu spremu odnosno završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij tehničkog smjera, i položen stručni ispit za obavljanje poslova u graditeljstvu prema posebnom zakonu te koja u skladu s tim zakonom upotpunjava i usavršava svoje znanje u području zaštite od požara te ima:

– najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima projektiranja, odnosno stručnog nadzora zaštite od požara građevina

– najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima projektiranja odnosno stručnog nadzora građevina glede zaštite od požara i završen poslijediplomski i/ili specijalistički studij iz područja požarnog inženjerstva i/ili zaštite od požara u građevinama s najmanje 60 ECTS bodova,

2. ima najmanje visoku stručnu spremu, odnosno završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij tehničkog smjera i položen državni stručni ispit čiji ispitni program sadrži područje zaštite od požara te ima najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima inspekcijskog nadzora zaštite od požara građevina.

Ministar rješenjem oduzima ovlaštenje osobi ukoliko više ne ispunjava navedene uvjete.

Ministar će, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove prostornog uređenja i graditeljstva, pravilnikom propisati sadržaj elaborata zaštite od požara.

Ministar će pravilnikom propisati način davanja i oduzimanja ovlaštenja za izradu elaborata za zaštitu od požara te isprave i način dokazivanja činjenica na temelju kojih se daje ovlaštenje.

Glavni projekt građevina podliježe provjeri tehničkog rješenja iz zaštite od požara. Provjeru provodi jedan ili više ovlaštenih revidenata.

Ovlaštenje za obavljanje provjere projekata može se dati osobi koja:

1. prema propisima koji uređuju prostorno uređenje i gradnju ima pravo na obavljanje poslova projektiranja u području zaštite od požara, koja ima visoku stručnu spremu, odnosno završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s najmanje deset godina radnog iskustva u projektiranju, koja je projektirala u svojstvu odgovorne osobe građevine osobite inženjerske složenosti i koja je na drugi način unaprijedila tehničku struku u području zaštite od požara

2. ima najmanje visoku stručnu spremu, odnosno završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij s najmanje deset godina radnog iskustva u inspekcijskom nadzoru zaštite od požara građevina osobite inženjerske složenosti i koja je na drugi način unaprijedila tehničku struku u području zaštite od požara.

Ovlaštenje za obavljanje provjere projekata po prethodno pribavljenom mišljenju povjerenstva, daje i oduzima ministar. Povjerenstvo osniva i imenuje ministar.

Povjerenstvo čini predsjednik i četiri člana koji se imenuju iz redova Ministarstva, ministarstva nadležnog za poslove prostornog uređenja i graditeljstva i strukovnih organizacija.

O ovlaštenjima Ministarstvo vodi očevidnik. Popis ovlaštenih revidenata, na temelju podataka iz propisanog očevidnika, objavljuje se jednom godišnje u »Narodnim novinama«.

Detaljnije uvjete u odnosu na radno i stručno iskustvo za davanje, produženje važenja i oduzimanje ovlaštenja za obavljanje provjere projekata kao i načina kojima se dokazuje, odnosno ocjenjuje ispunjavanje tih uvjeta, vrstu građevina za koje provjeru projekata provodi jedan ili više revidenata, te sadržaj i način vođenja očevidnika propisuje ministar uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za zaštitu okoliša, prostorno uređenje i graditeljstvo.

Revident ne može obaviti provjeru projekta u čijoj je izradi u cijelosti ili djelomično sudjelovao. Revident je odgovoran da projekt za koji je proveo provjeru i dao pozitivno izvješće udovoljava zahtjevima Zakona o zaštiti od požara, posebnih zakona i propisa donesenih na temelju tih zakona, tehničkih specifikacija i pravila struke u vezi sa zaštitom od požara. Na revidenta se na odgovarajući način primjenjuju i odredbe o odgovornosti projektanta prema posebnim propisima kojima se uređuje područje prostornog uređenja i graditeljstva. Revident je dužan, nakon što obavi provjeru projekta, ovjeriti dijelove projekta te o tome sastaviti pisano izvješće. Sadržaj, način i opseg obavljanja provjere projekta, način i značenje ovjere te način izračuna naknade za obavljenu kontrolu propisuje ministar.

Osoba ovlaštena za izradu elaborata zaštite od požara i ovlašteni revident dužni su imati odgovarajuće osiguranje od profesionalne odgovornosti ili drugi oblik jednakovrijednog ili usporedivog jamstva.

Ministarstvo daje mišljenje iz područja zaštite od požara na tipski projekt u postupku izdavanja rješenja o tipskom projektu sukladno propisu kojim se uređuje područje gradnje.

Ministar pravilnikom propisuje mjere zaštite od požara prilikom građenja koje se obavlja sukladno posebnim propisima kojima se uređuje područje gradnje.

Ministarstvo, odnosno nadležna policijska uprava sudjeluje u radu Povjerenstva za tehnički pregled u postupku izdavanja uporabne dozvole za izgrađenu građevinu, prema posebnom propisu kojim se uređuje područje građenja samo u slučajevima u kojima su sudjelovali u postupcima izdavanja rješenja o uvjetima građenja, odnosno lokacijske dozvole i rješenja za građenje.

Ministarstvo, odnosno nadležna policijska uprava u postupku daje mišljenje o tome može li se izgrađena građevina koristiti ili se prethodno moraju otkloniti utvrđeni nedostaci ili se ne može izdati uporabna dozvola.

Odredbe ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju i na postupak izdavanja uvjerenja za uporabu prema posebnom propisu kojim se uređuje područje prostornog uređenja i graditeljstva.

Review for Usluga
5/5