+385981933015 info@energoatest.hr

Hidrantska mreža predstavlja ukupnost uređaja, opreme i cjevovoda za gašenje požara. Njima se voda od svog sigurnog izvora dovodi do određenog prostora, odnosno građevine. U današnje vrijeme, gotovo da nema stambenog naselje u kojem ne postoji hidrantska mreža.

 

Hidrantska mreža može biti unutarnja hidrantska mreža i vanjska hidrantska mreža. Također, hidrantsku mrežu razlikujemo po tome je li uvijek napunjena vodom pod tlakom ili nije. Ukoliko je, radi se o mokroj hidrantskoj mreži, a ukoliko nije tada je to suha hidrantska mreža. Suha hidrantska mreža aktivira se, odnosno voda se pušta otvaranjem ventila (automatski ili ručno) koji se nalazi na nekom mjestu.

 

Obzirom na važnu ulogu hidrantske mreže, mjesto oko hidranta mora uvijek biti dostupno i očišćeno kako bi se u slučaju potrebe hidrantom moglo rukovati.

 

Također, Zakonom je propisana obveza ispitivanja hidrantske mreže jednom godišnje. Ispitivanje hidrantske mreže rezultira zapisnikom o ispitivanju.

 

Za Vas ispitujemo hidrantsku mrežu sukladno Zakonu.
Obratite nam se s povjerenjem za sve informacije i cijene!

E-mail: info@energoatest.hr
Telefon: +385 98 19 330 15

 

 

 

Unutarnja hidrantska mreža

 

Unutarnja hidrantska mreža je ona mreža koja se nalazi u objektu koji se štiti, npr. u određenoj zgradi. Unutarnja hidrantska mreža može se prepoznati po bubnju sa namotanim cijevima kojim ona završava ili vatrogasnom cijevi sa spojnicama i mlaznicom.

 

Unutarnja hidrantska mreža služi za zaštitu građevina i prostora i to sljedećih objekata:

 

građevine pripadaju u I., II. ili III. kategoriju ugroženosti od požara prema Pravilniku o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara,

mjesta gdje se okuplja veći broj ljudi u građevini,

za građevine ukoliko je to predviđeno posebnim propisima

građevine i prostori ukoliko je predviđeno posebnim uvjetima građenja iz podrucja zaštite od požara,

garaže i parkirališta u građevinama ukoliko je njihova površina veća od 100 m2,

građevine za koje je to traženo prostornim planom,

objekti čija je kota poda najviše etaže predviđene za boravak ljudi najmanje 9 m iznad najniže kote površine uz stambeni objekt koji služi kao vatrogasni pristup,

građevine i prostori namijenjeni trgovini ako je njihova površina veća od 100 m2,

podzemne etaže ako je njihova površina veća od 100 m2,

mjesta stalnog zavarivanja ako se nalaze unutar građevine.

 

Unutarnja hidrantska mreža mora ispunjavati određene pretpostavke da bi bila učinkovita. Predviđeno je da ona za gađenje požara mora biti takva da ostvari potpuno pokrivanje prostora koji štiti. Prostor mora biti pokriven s najmanje jednim mlazom vode, a na dužinu cijevi s mlaznicom, dodaje se dužina mlaza do najviše 5 m. Ukoliko se potrebna količina vode u prostoru koji se štiti dovodi od strane dva ili više hidranta, nužno je da se štićena površina prekrije sa brojem hidranata koji je potreban da se ostvari dovoljna protočna količina vode.

 

 

Zakonom je propisana obveza ispitivanja hidrantske mreže jednom godišnje. Ispitivanje hidrantske mreže rezultira zapisnikom o ispitivanju.

 

Za Vas ispitujemo hidrantsku mrežu sukladno Zakonu.
Obratite nam se s povjerenjem za sve informacije i cijene!

E-mail: info@energoatest.hr
Telefon: +385 98 19 330 15

 

 

 

Vanjska hidrantska mreža

 

Vanjska hidrantska mreža predstavlja mrežu za gašenje požara koja se nalazi izvan objekta koji se štiti. Vanjska hidrantska mreža završava podzemnim ili nadzemnim hidrantom.

 

Vanjska hidrantska mreža obvezno je predviđena za zaštitu:

 

građevina i prostora ukoliko je to predviđeno posebnim propisom,

građevina i prostora ako je to predviđeno prostornim planom,

građevina i prostora ukoliko je to predviđeno posebnim uvjetima građenja iz područja zaštite od požara,

naseljenih mjesta iako imaju izgrađen vodoopskrbni sustav,

građevina i prostora koji pripadaju u I., II. ili III. kategoriju ugroženosti od požara (osim prostora sa zaštićenom i visokokvalitetnom šumom (nacionalni parkovi i sl.) za koje se obveza izgradnje hidrantske mreže može utvrditi procjenom ugroženosti od požara)

 

Na udaljenosti koja ne može biti veća od 10 m od svakog hidranta, treba biti ormarić sa potrebnim vatrogasnim cijevima, mlaznicama i ostalom potrebnom opremom za gašenje požara, a kad je to procjenom ugroženosti od požara predviđeno.

 

 

Review for Usluga
5/5