+385981933015 info@energoatest.hr

Ispitivanje otpadnih voda provodi se u ovlaštenom laboratoriju koji otpadne vode ispituje te ocjenjuje njihovu kakvoću, određujući fizikalne, fizikalno-kemijske i kemijske pokazatelje. Riječ je o ispitivanju otpadnih voda iz sustava javne odvodnje i tehnološke otpadne vode. Ispitivanje otpadnih voda obuhvaća uzorkovanje, analizu i obradu podataka o fizikalno – kemijskim pokazateljima.

Za vas vršimo ispitivanje otpadnih voda!
Obratite nam se s povjerenjem!

E-mail: info@energoatest.hr

Telefon: +385 98 19 330 15

Ispitivanje otpadnih voda vrši se prema Pravilniku o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, Okolišnim dozvolama, Rješenjima o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša, Vodopravnim dozvolama ili specifičnim zahtjevima klijenata.

Fizikalno-kemijski i mikrobiološki parametri koji se prema rješenju ispituju

 • organoleptički i fizikalno-kemijski pokazatelji (pH, elektrovodljivost, KPK, BPK, ioni, dušik i sl.);
 • metali (Ag, Al, As, B, Ba, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, K, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, V, Zn i dr.);
 • lakohlapivi halogenirani ugljikovodici (kloroform, 1,1,1-trikloretan, tetraklorugljik, trikloreten, bromdiklormetan, tetrakloreten, dibromklormetan, bromoform i sl.);
 • aromatski ugljikovodici (BTEX);
 • adsorptivni organski halogeni (AOX);
 • ukupni i otopljeni organski ugljik (TOC/DOC);
 • organofosforni i organoklorni pesticidi (HCH, HCB, lindan, heptaklor, aldrin, dieldrin, endrin, DDT i derivati, metoksiklor, alaklor i dr.);
 • triazinski i ostali herbicidi (atrazin, ametrin, simazin, prometrin, simetrin, prometon, propazin, terbutrin i dr.);
 • poliklorirani bifenili (PCB) i trifenili (PCT);
 • policiklički aromatski ugljikovodici (PAH) (naftalen, acenaftilen, acenaften, fluoren, fenantren, antracen, fluoranten, piren, benzo (b) fluoranten, benzo (k) fluoranten, benzo (a) piren, dibenz (a, h) antracen, benz (g, h, i) perilen i dr.);
 • fenoli, ukupna i mineralna ulja;
 • anionski, neionski i kationski detergenti;
 • makrolidni antibiotici (Azitromicin, Eritromicin) i
 • ostali pokazatelji iz zakonske regulative ili na zahtjev kupca: pregledne analize (GC-MS), mikrozagađivala (finger-print (HS-GC-ECD)) i dr.

Za vas vršimo ispitivanje otpadnih voda!
Obratite nam se s povjerenjem!

E-mail: info@energoatest.hr

Telefon: +385 98 19 330 15

Review for Usluga
5/5