+385981933015 info@energoatest.hr

Ispitivanje vatrodojavnog sustava nužno je radi provjere ispravnosti, a vrši se u prvom ispitivanju i periodičkim ispitivanjima najmanje jednom godišnje.

Za Vas vršimo ispitivanje vatrodojavnog sustava i izradu potrebne dokumentacije.

Kontaktirajte nas bez obaveze!
Jamčimo najbržu uslugu i najnižu cijenu!

E-mail: info@energoatest.hr
Telefon: +385 98 19 330 15

Prvo i periodično ispitivanje vatrodojavnog sustava

Prvo ispitivanje vatrodojavnog sustava obavlja se prije tehničkog pregleda novoizgrađenog objekta. Prvo ispitivanje vatrodojavnog sustava vrši se i nakon izvršene rekonstrukcije sustava. Ispitivanje vatrodojavnog sustava rezultira dokumentacijom koju je izvođač radova dužan pribaviti o ispravnom djelovanju stabilnih instalacija i uređaja za dojavu požara.

 

Periodično ispitivanje vatrodojavnog sustava znači provjeru ispravnosti u određenom vremenu, tj u određenim vremenskim razmacima nakon što je obavljeno prvo ispitivanje vatrodojavnog sustava. Zakonom o zaštiti od požara (niže u tekstu zakon) predviđeno je periodično ispitivanje vatrodojavnog sustava najmanje jednom godišnje. Ispitivanje vatrodojavnog sustava vrši ovlaštena pravna osoba.

 

 

vatrodojava

 

 

Pri redovitom održavanju vatrodojavnog sustava, korisnik ga je dužan provjeravati i održavati, a posebnu pažnju posvetiti u slučaju pojave smetnji. Provjera ispravnosti djelovanja sustava za dojavu požara obavlja se najmanje 2 (dva) puta godišnje odprilike u istim razmacima.

 

Što je ispitivanje vatrodojavnog sustava?

Ispitivanje vatrodojavnog sustava jest ispitivanje sustava koji služi za pravovremeno otkrivanje požara te daljnje prosljeđivanje informacija o nastanku požara, ali i upravljanje sigurnosnim sustavima koji uključuju vatrootporne zaklopke, vrata, stabilne sustave za gašenje požara itd. Ispitivanje vatrodojavnog sustava jest i ispitivanje sustava koji je ukupnost uređaja, opreme i instalacija. Ispitivanje vatrodojavnog sustava znači ispitivanje sustava koji se sastoji od dojavnih linija, izvora napajanja, uređaja za uzbunjivanje, javljača požara (automatskih/ručnih), vatrodojavne centrale te uređaja za prijenos infor­macija.

Kontaktirajte nas bez obaveze!
Jamčimo najbržu uslugu i najnižu cijenu!

E-mail: info@energoatest.hr
Telefon: +385 98 19 330 15

 

spitivanje vatrodojavnog sustava

 

Zakon o zaštiti od požara

Članak 40.

(1) Ispravnost i funkcionalnost izvedenih stabilnih sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje i dojavu te gašenje požara, sustava, uređaja i instalacija za otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para, kao i drugih ugrađenih sustava, uređaja i instalacija za sprječavanje širenja požara (u daljnjem tekstu: stabilni sustavi zaštite od požara) provjerava korisnik, sukladno uputi proizvođača, o čemu mora postojati evidencija, a pravna osoba ovlaštena od strane ministra, najmanje jednom godišnje, o čemu se izdaje uvjerenje.

(2) Način provjere ispravnosti i funkcionalnosti izvedenih stabilnih sustava zaštite od požara, kao i uvjete za davanje ovlaštenja iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.

(3) Ocjenu ispunjavanja propisanih uvjeta iz stavka 2. ovoga članka ministar može povjeriti drugoj, za to osposobljenoj, pravnoj osobi.

(4) Stabilni sustavi zaštite od požara iz stavka 1. ovoga članka moraju biti propisno označeni, uvijek dostupni te se namjenski koristiti.

(5) Ministar će rješenjem oduzeti ovlast pravnoj osobi iz stavka 1. ovoga članka ako se u provedbi inspekcijskog nadzora utvrdi da ne ispunjava uvjete propisane za davanje ovlaštenja ili da stručne poslove za koje je ovlašten obavlja protivno ovom Zakonu ili propisima donesenim na temelju njega.

 

PRAVILNIK O PROVJERI ISPRAVNOSTI STABILNIH SUSTAVA ZAŠTITE OD POŽARA

 

III. PROVJERA ISPRAVNOSTI SUSTAVA

 

Članak 3.

Ispravnost sustava provjerava se prvim i periodičnim ispitivanjima.

Članak 4.

Prvo ispitivanje sustava obavljaju pravne osobe ovlaštene od Ministarstva unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti sustava, koje nisu proizvele ili rekonstruirale, uvezle, projektirale, ugradile ili nadzirale ugradnju ili rekonstrukciju sustava ili njegovih elemenata, odnosno nisu vlasnici niti korisnici sustava.

Periodično ispitivanje sustava obavljaju pravne osobe ovlaštene od Ministarstva za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti sustava.

Iznimno, periodično ispitivanje sustava smije obavljati i pravna osoba koja je vlasnik odnosno korisnik sustava ili ga je proizvela ili uvezla, uz ovlaštenje Ministarstva.

Članak 5.

Pravne osobe koje obavljaju provjeru ispravnosti sustava trećim osobama moraju biti registrirane za obavljanje poslova ispitivanja ispravnosti sustava.

Članak 6.

Ovlaštenje za provjeru ispravnosti iz članka 4. stavka 1. i 2. ovoga Pravilnika daje se za obavljanje poslova provjere ispravnosti stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara (uključujući uređaje i instalacije za sprječavanje nastajanja i širenja požara i eksplozija) i/ili stabilnih sustava za dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para, pravnim osobama koje ispunjavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom.

Ovlaštenje za provjeru ispravnosti iz članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika daje se za obavljanje poslova provjere ispravnosti određenih sustava pravnoj osobi koja ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom, a vlasnik je odnosno korisnik tog sustava ili ga je proizvela ili uvezla.

Članak 7.

Zahtjev za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova provjere ispravnosti sustava podnosi se Ministarstvu.

Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilaže se:

– izvod iz registra trgovačkog suda,

– popis imena i prezimena te OIB osoba za obavljanje poslova za koje se ovlaštenje traži te isprave kojima se dokazuju smjer i stupanj njihova obrazovanja,

– isprave kojima se dokazuje radni odnos s osobama za obavljanje poslova za koje se ovlaštenje traži,

– isprave o položenome stručnom ispitu za obavljanje poslova ispitivanja sustava za osobe za obavljanje poslova za koje se ovlaštenje traži;

– popis opreme potrebne za obavljanje poslova za koje se ovlaštenje traži sukladno članku 10. ovoga Pravilnika, s navedenim inventarskim brojevima,

– potvrda o uplaćenoj upravnoj pristojbi, prema posebnom propisu.

Članak 8.

Pravna osoba kojoj je izdano ovlaštenje iz ovoga Pravilnika, dužna je o svakoj promjeni uvjeta na temelju kojih je izdano ovlaštenje za obavljanje poslova provjere ispravnosti sustava izvijestiti Ministarstvo u roku od 15 dana od dana promjene.

Zahtjev za izdavanje ovlaštenja za obavljanje poslova provjere ispravnosti sustava odbit će se odnosno izdano ovlaštenje poništiti, pravnoj osobi koja ne ispunjava ili je prestala ispunjavati uvjete propisane ovim Pravilnikom.

Ministarstvo vodi evidenciju o izdanim ovlaštenjima iz ovoga Pravilnika.

Članak 9.

Provjera ispravnosti obavlja se za sljedeće sustave:

– sustav za otkrivanje i dojavu požara;

– sustav za gašenje požara plinskim sredstvima;

– sustav za gašenje požara pjenom;

– sustav za gašenje požara vodom;

– sustav za gašenje požara vodenom maglom;

– sustav za gašenje požara prahom;

– sustav za otkrivanje i dojavu prisutnosti zapaljivih plinova i para;

– hidrantska mreža;

– uređaji i instalacije za sprječavanje nastajanja i širenja požara i eksplozija.

 

Review for Usluga
5/5