+385981933015 info@energoatest.hr

Kako spriječiti požar?

 

Često možemo pročitati u novinskim člancima  „požar uništio caffe bar“, „obavljenim očevidom utvrđeno je kako je požar izbio uslijed kvara na električnim instalacijama“, „uzrok požara je iskra koja je nastala zbog kvara na reklamnom hladnjaku“.

Kako preventivno djelovati da se slična situacija ne dogodi nama? Kako spriječiti požar?

U ovom članku donosimo odlične savjete koji su dio Pravilnika o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata.

 

Električna instalacija

 

Najčešći krivac požara u ugostiteljskim objektima je neispravna električna instalacija te neispravna radna oprema (mlinac za kavu, hladnjak, caffe aparat..).

Tehnički propis za niskonaponske električne instalacije propisuje da se električne instalacije ispituju ne rjeđe od četiri godine, a radna oprema prema Zakonu o zaštiti na radu mora biti ispravna u svakodnevnom radu, osim ako se radi o radnoj opremi s povećanim opasnostima za koju su rokovi pregleda i ispitivanja svake 2 godine

 

Organizacijske mjere zaštite od požara

 

Svaki zaposlenik ugostiteljskog objekta mora bi osposobljen za zaštitu od požara

Zaposlene osobe osposobljene su za zaštitu od požara ako znaju:

 • ispravno upotrijebiti uređaje (sredstva) za gašenje požara koji se nalaze u konkretnom ugostiteljskom objektu gdje su zaposlene;
 • aktivirati sustav za uzbunjivanje i isključiti primarni izvor napajanja ugostiteljskog objekta energentima (plin i struja);
 • isključiti sustav za ventilaciju;
 • postupak evakuacije osoba iz bilo kojeg prostora ugostiteljskog objekta.

 

Oznake i upute

 

Svaki ugostiteljski objekt mora na vidnom mjestu u blizini ulaza imati istaknute upute za slučaj nastanka požara i plan ugostiteljskog objekta sa označenim:

 • mjestima na kojima su smješteni vatrogasni aparati,
 • stubištima i izlaznim putovima,
 • mjestom na kojem je smještena glavna sklopka napajanja ugostiteljskog objekta električnom energijom te glavni zatvarač za brzo zatvaranje dovoda plina,
 • mjestom isključenja sustava ventilacije ako je ugrađena u objekt,
 • mjestom smještaja vatrodojavne centrale ako je ugrađena u objekt,
 • instalacijama i prostorima povećanog rizika za nastanak požara ako postoje u objektu.

 

Evakuacija

 

Osoblje ugostiteljskog objekta u kojem se istovremeno može smjestiti više od 100 osoba mora najmanje jednom godišnje, sudjelovati u vježbi evakuacije i vježbi uporabe sredstava za gašenje kojima se štiti ugostiteljski objekt i o tome voditi evidenciju (zapsinik o sprovedenoj vježbi).

 

Panik rasvjeta – sigurnosna rasvjeta

 

Ugostiteljski objekti osim opće rasvjete moraju imati izvedenu i sigurnosnu rasvjetu, koja mora udovoljavati propisanim zahtjevima za sigurnosne električne sustave.

 • Panik rasvjeta mora osvjetljavati prostoriju u kojoj je izvedena minimalnim osvjetljenjem od 1 luksa, mjereno na podu prostorije, u vremenu od najmanje 2 sata po uključenju
 • Sigurnosna rasvjeta mora se pregledati najmanje dva puta godišnje i to obavezno jednom neposredno prije nastupanja glavne turističke sezone.

Vatrogasni aparati

 

U ugostiteljskom objektu se mora nalaziti odgovarajući broj vatrogasnih aparata sukladno propisima o održavanju i izboru vatrogasnih aparata.

 • Najveća udaljenost između mjesta na kojem je smješten vatrogasni aparat i mjesta na kojem se može zateći osoba u slučaju požara ne smije biti veća od 25 m.
 • Vrsta vatrogasnog aparata se određuje prema vrsti požara koja može nastati u prostoru koji se štiti.
 • Jedinični aparat određuje se prema propisima o održavanju i izboru vatrogasnih aparata.
 • Najveća masa sredstava za gašenje vatrogasnog aparata koji se smije koristiti za zaštitu od požara u ugostiteljskom objektu je 6 kg, izuzev u pomoćnim prostorijama.

 

Sustav ventilacije

 

Sustav ventilacije ugostiteljskog objekta mora biti izveden na način da u slučaju požara spriječi ulaz produkata izgaranja u prostor izlaznih putova i da se omogući njegovo čišćenje, održavanje i provjera ispravnog djelovanja zaklopki.

 

 • Zaklopke moraju biti otporne na požar i moraju imati uređaj za automatsko zatvaranje koji se aktivira u slučaju požara.
 • Ventilacijski kanali moraju se čistiti najmanje jednom godišnje, a ventilacijski kanali iz prostorija za pripremu hrane svaka 3 mjeseca za vrijeme rada ugostiteljskog objekta.

 

Odgovorna osoba za vođenje evidencije je osoba zadužena za poslove zaštite od požara u ugostiteljskom objektu.

 

Uređaji za uzbunjivanje, dojavu i gašenje

 

 • Ugostiteljski objekti u kojima može istovremeno boraviti više od 100 osoba moraju imati izveden sustav za dojavu požara.
 • Sustav za dojavu požara obavezno se mora izvesti u hodnicima, pomoćnim prostorijama te u svim dijelovima ugostiteljskog objekta koji su rizični za pojavu požara, a u koje se povremeno ulazi.
 • Ručni javljači požara moraju biti postavljeni tako da od bilo kojeg mjesta u objektu do ručnog javljača požara udaljenost nije veća od 30 m, a iznimke su ugostiteljski objekti koji su zaštićeni stabilnim sustavom za gašenje požara ako isti nisu upravljani sa sustavom za dojavu požara.
 • Ugostiteljski objekti u kojima istovremeno može boraviti više od 250 osoba moraju imati zvučni uređaj za uzbunjivanje.
 • Uređaj za uzbunjivanje može biti sirena ili zvono čija jačina zvuka je najmanje trideset decibela viša od okolne buke mjereno na najnepovoljnijem mjestu, ali ne više od 110 decibela mjereno na udaljenosti od 1 metra od uređaja za uzbunjivanje.

 

Uređaj za uzbunjivanje mora imati i sekundarni izvor napajanja, koji ima takve karakteristike da omogući rad uređaja za uzbunjivanje u trajanju od najmanje 24 sata u stanju pripreme i 10 minuta u operativnom stanju.

 

U slučaju da postoji sustav automatske dojave požara uređaj za uzbunjivanje mora se aktivirati automatski nakon prorade dva automatska javljača požara koji su smješteni u dvije različite zone dojave odnosno kod adresibilnih javljača požara kad proradi drugi stupanj (uzbuna).

 

Putovi za izlaženje u slučaju požara

 

 • Dužina pristupnog prostora može iznositi najviše 35 m.
 • Ugostiteljski objekti koji su viši od tri kata moraju imati najmanje jedno sigurnosno stubište.
 • Ugostiteljski objekt mora biti projektiran na način da dužina slijepog hodnika ne prelazi 10 m.
 • Elementi za odvođenje dima i topline u ugostiteljskim objektima koji imaju ugrađen sustav vatrodojave moraju se otvarati proradom sustava vatrodojave.
 • Vrata na izlaznim putovima ne smiju imati mogućnosti zaključavanja i moraju se otvarati u smjeru izlaza.
 • Okretna ili klizna vrata ne smatraju se odgovarajućim vratima na putu za izlaženje i uz njih se moraju ugraditi dodatna vrata, ali se ne odnosi se na vanjska vrata ugostiteljskog objekta koja su pod stalnim direktnim nadzorom djelatnika ugostiteljskog objekta.

 

Na putovima za izlaženje ne smiju se nalaziti predmeti koji pomažu širenju požara (primjerice goriva ambalaža, dijelovi namještaja, gorive zavjese i sl.), stvari koje bi mogle ometati izlaz osobama (primjerice aparati različitih namjena, garderobni ormari, pričuvni dijelovi, uskladištena roba i sl.), niti ogledala koja bi mogla zbuniti osobe u slučaju evakuacije.

 

Za više informacija: Pravilnik o zaštiti od požara ugostiteljskih objekata

 

Review for Usluga
5/5