+385981933015 info@energoatest.hr

Koordinator 2 – Zaštita na radu

Pružanje kompletne usluge zaštite na radu u fazi izrade projekta (koordinator 1) i u fazi građenja (koordinator 2). Prema Zakonu o zaštiti na radu – investitor, vlasnik građevine, koncesionar odnosna druga osoba za koju se izvode radovi ima obvezu imenovanja koordinatora zaštite na radu u pisanom obliku ako radove izvodi dva ili više izvođača.

Cijena pruženih usluga ovisi o vrsti i trajanju građevinskih radova odnosno investicijskoj vrijednosti radova.

Usluge tijekom izrade izvedbenog projekta uključuju (koordinator 1):
1) koordiniranje primjene općih načela i pravila zaštite na radu
2) izrada plana izvođenja radova

Usluge tijekom građenja uključuju (koordinator 2):
1) koordiniranje primjene općih načela zaštite na radu kod donošenja odluka o rokovima i bitnim mjerama tijekom planiranja i izvođenja pojedinih faza radova
2) koordiniranje izvođenja odgovarajućih postupaka
3) izrada potrebnih usklađenja plana izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu
4) osiguranje suradnje i uzajamnog obavješćivanja svih izvođača radova i njihovih radničkih predstavnika
5) provjeravanje provode li se radni postupci na siguran način
6) organiziranje da na gradilište imaju pristup samo osobe koje su na njemu zaposlene i osobe koje imaju dozvolu ulaska

 

Trebate koordinatora na gradilištu? Nazovite na: 098 19 330 15 

Za više informacija kontaktirajte nas.

 

Koordinator 2 za zaštitu na radu, na gradilištu mora pokrenuti izradu planova izvođe­nja radova svih izvođača na gradilištu i skrbiti o pravovremenom međusob­nom usklađivanju. Plan izvođenja radova koji je izradio koordinator I, može se smatrati planom izvođenja radova investitora i glavnog izvođača, a planovi drugih izvođača moraju biti s njim usklađeni. Planovi izvođenja radova pojedinih izvođača radova odnose se samo na period njihove nazočnosti na gradilištu.

 

Isto tako, obveza koordinatora je da uspostavi planirani režim ulaženja u prostor gradilišta, te napuštanja gradilišta od strane osoba i stvari. Isti ne smije dopustiti ulazak osoba prema kojima nisu poduzete odgovarajuće propisane mjere zaštite, ovisno o tome radi li se o radnicima gradilišta, novim radnicima na gradilištu, radnicima poslodavaca koji ne obavljaju radove na gradilištu ili drugim osobama. 0 tome treba ustrojiti i odgovarajuću evidenciju.

 

Predmet prvih provjera od strane koordinatora, treba biti propisana dokumen­tacija koju mora posjedovati svaki izvođač već kada dolazi na gradilište, a pro­vjera se treba odnositi na to ima li dokumentaciju i je li ona u skladu s propisi­ma. Uz dokumentaciju propisanu odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji koju provjerava i nadzorni inženjer, posebno je obveza koordinatora 2, provjeriti dokumentaciju propisanu odredbama Zakona o zaštiti na radu i to:

 

1. dokaze o osposobljenosti radnika za rad na siguran način

 

2. dokaze o ispunjavanju uvjeta za obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada za radnike nazočne na radilištu

 

3. dokaze o ispitivanju strojeva i uređaja s povećanim opasnostima koje koriste

 

4. prijavu gradilišta

 

5. planove izvođenja radova

 

6. evidencije poslodavaca i radnika na gradilištu

 

7. knjige nadzora

 

8. popise radnika osposobljenih za pružanje prve pomoći

 

9. ostalu dokumentaciju potrebnu za izvođenje radova (o instalacijama, dizalicama, skelama  i sl.)

 

10.dokumentaciju prema odredbama drugih propisa (o gradnji, zaštiti od požara, zaštiti okoliša i drugo)

 

Da bi izvršavao navedene obveze, koordinator 2 mora biti nazočan na gradili­štu cijelo vrijeme za koje radove izvode radnici dva ili više poslodavaca. Za to vri­jeme mora nadzirati obavljaju li se poslovi u skladu s propisima o sigurnosti i zaštiti zdravlja i planovima izvođenja radova, te poduzimati mjere za primjenu propisa u području sigurnosti i zaštite zdravlja na radu i poštivanje planova izvođenja radova. Uz to mora pratiti realizaciju i odstupanja od planova izvođenja radova, procjenjivati kako će odstupanja od planova utjecati na rokove na gradi­lištu i primjenu pravila zaštite na radu, te pravovremeno poduzimati potrebne mjere sigurnosti i zaštite zdravlja, poduzimati aktivnosti za usklađivanje planova izvođača i druge dokumentacije s novonastalim stanjem na gradilištu.

 

Koordinator 2, mora ostvariti tijesnu suradnju, prije svega s predstavnikom investitora, zatim sa drugim članovima stručnog tima investitora (ovlašteni nadzorni inženjeri i ovlašteni predstavnik glavnog izvođača, odnosno glavni inženjer na gradilištu). Kako smo već prije naveli investitor bi trebao, već pri ugo­varanju poslova sa sudionicima građenja, skrbiti da osigura svakome od njih odgovarajući utjecaj na gradilištu.
Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba (investitor) ako ne imenuje koordinator 2 zaštite na radu (članak 73. stavci 3. i 4. Zakona o zaštiti na radu). Za navedeni prekršaj kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 4.900,00 kuna fizička osoba i odgovorna osoba pravne osobe, a može se izreći i novčana kazna na mjestu izvršenja prekršaja pravnoj osobi u iznosu od 10.000,00 kuna, a fizičkoj osobi i odgovornoj osobi pravne osobe u iznosu od 1.900,00 kuna.

 

Isto tako, novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba (investitor) ako najkasnije jedan dan prije početka izvođenja građevinskih radova na gradilištu na kojemu će radove izvoditi dva ili više izvođača nije dostavio prijavu gradilišta tijelu nadležnom za poslove inspekcije rada u skladu s provedbenim propisom (čl. 75. st. 3. i 4. Zakona o zaštiti na radu). Za navedeni prekršaj kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 4.900,00 kuna fizička osoba i odgovorna osoba pravne osobe. Za isti prekršaj može se izreći novčana kazna na mjestu izvršenja prekršaja pravnoj osobi u iznosu od 10.000,00 kuna, a fizičkoj osobi i odgovornoj osobi pravne osobe u iznosu od 1.900,00 kuna.

 

Review for Usluga
5/5