+385981933015 info@energoatest.hr

Minimalno tehnički uvjeti za turističke agencije:

Uz zahtjev koji se podnosi za turističke agencije treba priložiti:

  • preslika rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili rješenje o upisu u Obrtni registar i obrtnicu,
  • dokaz o pravu korištenja prostora (izvadak iz zemljišne knjige, kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu i sl.)
  • dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o gradnji,
  • prethodno odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (Kuševićeva 2) sukladno čl. 65. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara – za objekte u  Povijesnoj urbanoj cjelini grada Zagreba te za zaštićena nepokretna kulturna dobra izvan povijesno urbane cjeline,

 

Za termin ispitivanja : 098 19 330 15

Usluga je dostupna u gradu Zagrebu i u Zagrebačkoj županiji.

 

Voditelj poslovnice treba ispunjavati uvjete:

  • da je državljanin Republike Hrvatske ili države članice Europskog gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije (ili državljanin trećih država uz suglasnost  Ministarstva turizma),
  • da je poslovno sposoban,
  • da ima najmanje srednju stručnu spremu,
  • da aktivno zna najmanje jedan svjetski jezik i poznaje još jedan,
  • da ima položen stručni ispit za voditelja poslovnice i dvije godine radnog staža na odgovarajućim poslovima u turističkoj agenciji ili drugim odgovarajućim poslovima u turizmu
  • da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova voditelja poslovnice – dok ta mjera traje.