+385981933015 info@energoatest.hr

Minimalni tehnički uvjeti (MTU)

MTU – Za apartmane (kategorizacija)

MTU- Za ugostitelje

MTU – Za turističke agencije

MTU – Za trgovine

Za Vas vršimo ispitivanja te izdajemo završno izvješće ili atest za:

apartmane, ugostiteljske, prehrambene i trgovačke objekte, novosagrađene i adaptirane stambene objekte i to:

 • ispitivanje električnih instalacija (izvješće o ispravnosti električnih instalacija)
 • ispitivanje plinskih instalacija (izvješće o nepropusnosti plinskih instalacija)
 • ispitivanje plinskog trošila (uvjerenje o ispravnosti plinskog trošila)
 • analiza vode (izvješće o higijenskoj ispravnosti vode za piće)
 • mjerenje buke
 • mjerenje zvučne izolacije
 • ispitivanje ventilacije
 • Ispitivanje nepropusnosti vodovodnog i kanalizacijskog sustava
 • Ispitivanje emisije onečišćujućih tvari u zrak
 • prodaja i servis vatrogasnih aparata
 • izrada planova evakuacije i spašavanja

Za termin ispitivanja nazovite na: 098 19 330 15

Naša usluga dostupna je u cijeloj Hrvatskoj

 

 

 

 

Minimalno tehnički uvjeti – Analiza vode

Za Vas organiziramo uzimanje uzoraka vode te laboratorijsku analizu

Analiza vode  i parametar ugljikovodici rade se u svrhu ispitivanje zdravstvene ispravnosti vode u građevinama prije izdavanje uporabne dozvole odnosno prilikom tehničkog pregleda građevina namijenjenim ugostiteljstvu, zdravstvenoj, školskoj i predškolskoj djelatnosti, djelatnosti doma socijalne skrbi, pružanju higijenskih usluga pučanstvu i sličnim građevinama od javno zdravstvenog interesa.

Tehnički pregledi građevina, ugostiteljstvo, minimalni tehnički uvjeti (MTU), domaćinstvo i slično…..

Prema odredbama  Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13) kao i Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama analiza vode za ljudsku potrošnju (NN 125/13 i 141/13) u  laboratoriju se provode ispitivanja fizikalno-kemijskih i mikrobioloških pokazatelja vode za ljudsku potrošnju (analiza vode).

Danas voda sadrži mnoge toksične produkte ljudske civilizacije. Već je identificirano više od 800 nečistoća u vodi, a broj još uvijek raste.

Analiza vode za  je jedna od glavnih mjera za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti. Njome se utvrđuje kvaliteta vode na izvorištima, njena zdravstvena ispravnost u vodoopskrbnom sustavu te učinkovitost dezinfekcije.

Analiza vode za ispituju se brojni pokazatelji koji se mogu svrstati u organoleptičke, fizikalno-kemijske, kemijske, toksične i mikrobiološke.

Voda namijenjena za ljudsku potrošnju je sva voda koja je u svojem izvornom stanju ili nakon obrade namijenjena za piti, kuhanje, pripremu hrane ili druge potrebe kućanstava, neovisno o njezinom porijeklu te neovisno o tome potječe li iz sustava javne vodoopskrbe, iz cisterni ili iz boca odnosno posuda za vodu.

Zdravstveno ispravnom vodom za ljudsku potrošnju smatra se uzorak koji uspješno prošao analizu vode:
– ne sadrži mikroorganizme, parazite i njihove razvojne oblike u broju koji predstavlja opasnost za zdravlje ljudi,
– ne sadrži štetne tvari u koncentracijama koje same ili zajedno s drugim tvarima predstavljaju opasnost za zdravlje ljudi,
– ne prelazi vrijednosti parametara zdravstvene ispravnosti vode, propisane Pravilnikom o parametrima sukladnosti i metodama analiza vode za ljudsku potrošnju“  (NN 125/13, 141/13).

Minimalni tehnički uvjeti – Ispitivanje nepropusnosti plinskih instalacija

Ispitivanje plinskih instalacija se provodi glede ispravnosti i nepropusnosti novoizgrađene ili obnovljene (rekonstruirane) plinske instalacije prije puštanja u pogon te periodično, u određenim vremenskim razmacima, te ispitivanje plinske instalacije za ishođenje minimalno tehničkih uvjeta (MTU).

Pregled i ispitivanje plinskih instalacija

Provjera ispravnosti i nepropusnosti plinskih instalacija zahtijeva pronalaženje nedostataka koji su uzrok neispravnosti i nesigurnosti plinske instalacije:

 • propusnost plinskog cjevovoda, uređaja, opreme ili plinskih naprava (trošila)
 • nepravilna ili nepouzdana ugradnja plinske opreme i plinskih naprava (trošila)
 • nepravilna, nedovoljna ili nepouzdana dobava zraka za izgaranje
 • nepravilno, nedovoljno ili nepouzdano odvođenje dimnih plinova
 • neispravno, nepouzdano, neodržavano ili korodirano stanje plinske opreme, naprava, zaštitnih i regulacijskih uređaja
 • nedovoljan razmak zagrijanih dijelova plinskih naprava i pripadajuće opreme do zapaljivih materijala i dijelova zgrade

Plinska instalacija smatra se ispravnom ako u postupku provjere ispravnosti i nepropusnosti uključujući mjerni postupak ispitivanja propusnosti, nije utvrđen niti jedan gore navedeni nedostatak.

Minimalni tehnički uvjeti za ugostiteljske objekte

 •  izvješće o ispravnosti električnih instalacija,
 •  izvješće o ispitivanju učinkovitosti ventilacije,
 •  izvješće o ispitivanju buke (potrebno da bi se izdalo rješenje od Ministarstva zdravlja)
 •  izvješće o onečišćenju zraka od štetnih emisija za ugostiteljske objekte u kojima se pripremaju i uslužuju jela,
 •  nalaz o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće, ako se radi o ugostiteljskom objektu
  • koji se prvi put otvara ili nije poslovao duže od 6 mjeseci,
 •  dokaz o nepropusnosti vodovodne i kanalizacijske instalacije,
  • ako se radi o ugostiteljskom objektu koji se prvi put otvara,
 •  dokaz o nepropusnosti sabirne jame za objekte koji su smješteni na područjima koja nisu priključena na javnu kanalizacijsku mrežu.

Minimalni tehnički uvjeti za turističke agencije

Uz zahtjev koji se podnosi za turističke agencije treba priložiti:

 • preslika rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili rješenje o upisu u Obrtni registar i obrtnicu,
 • dokaz o pravu korištenja prostora (izvadak iz zemljišne knjige, kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu i sl.)
 • dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o gradnji,
 • prethodno odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (Kuševićeva 2) sukladno čl. 65. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara – za objekte u  Povijesnoj urbanoj cjelini grada Zagreba te za zaštićena nepokretna kulturna dobra izvan povijesno urbane cjeline,

Voditelj poslovnice treba ispunjavati uvjete:

 • da je državljanin Republike Hrvatske ili države članice Europskog gospodarskog prostora i Švicarske konfederacije (ili državljanin trećih država uz suglasnost  Ministarstva turizma),
 • da je poslovno sposoban,
 • da ima najmanje srednju stručnu spremu,
 • da aktivno zna najmanje jedan svjetski jezik i poznaje još jedan,
 • da ima položen stručni ispit za voditelja poslovnice i dvije godine radnog staža na odgovarajućim poslovima u turističkoj agenciji ili drugim odgovarajućim poslovima u turizmu
 • da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova voditelja poslovnice – dok ta mjera traje.
 • izvješće o ispravnosti električnih instalacija.

Minimalni tehnički uvjeti za trgovinu:

Uz zahtjev koji se podnosi za trgovine treba priložiti:

 • dokaz o pravu korištenja prostora (izvadak iz zemljišne knjige, kupoprodajni ugovor, ugovor o zakupu i sl.),
 • preslika rješenja Trgovačkog suda o upisu u sudski registar ili rješenje o upisu obrta u Obrtni registar,
 • dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o gradnji,
 • prethodno odobrenje Gradskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirode (Kuševićeva 2) sukladno čl. 65. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara – za objekte u Povijesnoj urbanoj cjelini grada Zagreba te za zaštićena nepokretna kulturna dobra izvan povijesno urbane cjeline,
 • izvješće o ispravnosti električnih instalacija,
 • ispitivanje plinske instalacije,
 • ispitivanje plinskog trošila,
 • druge isprave ovisno o vrsti djelatnosti te izgrađenosti i opremljenosti prostora.

Minimalni tehnički uvjeti za apartmane

Potrebni koraci kako bi se ishodilo riješenje za obavljanje djelatnosti;

 1. Preslika osobne iskaznice
 2. Dokaz o vlasništvu – gruntovni izvadak (Kupoprodajni ugovor se ne priznaje)
 3. Dokaz da se građevina može koristiti odnosno izdati rješenje za obavljanje djelatnosti sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine br. 76/07 i 38/ 09)
  1. građevine izgrađene do 15.02.1968.  – uvjerenje Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove da je kuća upisana u katastarskom operatu prije 15. 02. 1968. (s izvodom iz katastarskog plana kao sastavnim dijelom uvjerenja)
  2. građevine izgrađene od 16. 02. 1968. do 19. 06. 1991. – konačna uporabna dozvola ili pravomoćna građevinska dozvola izdana do 19. 06.1991. i potvrda građevinske inspekcije da u svezi s tom građevinom nije u tijeku postupak građevinske inspekcije.
  3. građevine izgrađene od 20. 06. 1991. do 01. 10. 2007. – konačna uporabna dozvala ili pravomoćna građevinska dozvola izdana od 20. 06.1991. do 30.09.2007. i uvjerenje za  uporabu kojom se utvrđuje da je građevina izgrađena u skladu s građevinskom dozvolom u pogledu vanjskih gabarita i namjene
  4. građevine izgrađene od 01. 10. 2007. – konačna uporabna dozvola – za objekte do 400 m2, odnosno rješenje o uvjetima građenja te izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine s dokazom da je investitor predao navedeno izvješće nadležnom tijelu graditeljstva
 4. Uvjeti za kategorizaciju (apartmana, sobe ili kuće za odmor) u domaćinstvu (Prilozi I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII. ili IX. Pravilnika)
 5. Izvješće o ispravnosti električnih instalacija
 6. Izvješće o nepropusnosti plinskih instalacija 
 7. Izvješće o higijenskoj ispravnosti vode za piće (atest vode) – kuhinja
 8. Uvjerenje o ispravnosti plinskog trošila
 9. Upravnu pristojbu u biljezima u iznosu od 70,00 kuna i 50,00 kuna na žiro račun u korist proračuna Grada (Mjesta) i svrhom: upravna pristojba
 10. da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera zabrane pružanja usluga u domaćinstvu, dok ta mjera traje  – nije potrebno dostaviti, službenik Ureda državne uprave traži potvrdu od nadležnog Općinskog suda po službenoj dužnosti

Osim za navedene objekte Energoatest d.o.o. se bavi svim potrebnim ispitivanjima i za minimalne tehničke uvjete (MTU) za hotele, hostele, sobe, caffe bar, restoran, catering, dječiji vrtić, fast food, igraonicu, kafiće, kiosk, proizvodnju, skladište, štand, ugostiteljstvo, veleprodaju.

 

Za termin ispitivanja nazovite na: 098 19 330 15

Naša usluga dostupna je u cijeloj Hrvatskoj

Što su minimalni tehničku uvijeti (MTU)?

Minimalni tehnički uvjeti predstavljaju uvjete koje mora koje mora ispuniti svaki gospodarski poduzetnik prije početka obavljanja gospodarskih djelatnosti ugostiteljstva, trgovina, turizma i ostalo.

 

Energoatest.hr pruža cijelu paletu usluga za minimalne tehničke uvjete za apartmane, novosagrađene i adaptirane stambene objekte, poslovne, ugostiteljske, prehrambene i trgovačke objekte i to sve na jednom mjestu.

 

Zahtijevana dokumentacija podnosi se u nadležne državne urede po županijama, odnosno njihove ispostave po gradovima s ciljem dobivanja Rješenja o utvrđivanju minimalno tehničkih uvjeta. Tek nakon ishođenja Rješenja objekt smije početi s radom.

 

Usluge minimalno tehničkih uvjeta možemo razvrstati na:

 

Minimalno tehnički uvjeti za ugostiteljske objekte

 

Ugostitelj je dužan osigurati ispunjenje Minimalno tehničkih uvjeta za ugostiteljske objekte što uključuje sljedeće:

 

izvješće o ispravnosti električnih instalacija (atest struje), izvješće o ispitivanju učinkovitosti ventilacije (atest ventilacije), izvješće o ispitivanju buke (atest buke), izvješće o onečišćenju zraka od štetnih emisija za ugostiteljske objekte u kojima se pripremaju i uslužuju jela (emisije štetnih plinova i para), nalaz o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (analiza vode), dokaz o nepropusnosti vodovodne i kanalizacijske instalacije.

 

Minimalno tehnički uvjeti za turističke agencije

 

Ispitivanja koja su potrebna za minimalno tehničke uvjete za turističku agenciju je izvješće o ispravnosti električnih instalacija ili atest struje.

 

Minimalno tehnički uvjeti za trgovinu

 

Uz zahtjev koji se podnosi za prehrambene i trgovačke objekte za ishodovanje minimalno tehničkih uvjeta potrebno je obaviti: ispitivanje električnih instalacija ili atest za struju, ispitivanje plinskih instalacija ili atest plinskih instalacija te ispitivanje plinskog trošila (atest plinskog bojlera).

 

Minimalno tehnički uvjeti za apartmane 

 

Za ishodovanje rješenja za obavljanje djelatnosti potrebno je:

 

Ispitati električnu instalaciju tj napraviti atest za struju, obaviti ispitivanje plinskih instalacija, napraviti analizu vode za piće te obaviti ispitivanje plinskog trošila.

 

Zašto izabrati baš nas za ishodovanje minimalno tehnički uvjeti?

 

Energoatest.hr se pretežno bazira na niskoj cijeni usluge ispitivanja, brzini ispitivanja kod korisnika te na kraju brzoj izradi dokumentacije i to sve na jednom mjestu za potrebe minimalno tehničkih uvjeta.

 

Provodimo sljedeća ispitivanja za Vas: Ispitivanje električnih instalacija ili atest struje, ispitivanje plinskih instalacija ili ispitivanje plina, analiza vode za piće ili ispitivanje vode, mjerenje buke okoliša ili atest za buku, ispitivanje plinskog trošila, ispitivanje učinka ventilacijskog sustava ili atest ventilacije te nepropusnost vodovodne i kanalizacijske instalacije.

 

Usluga je dostupna u sljedećim gradovima:

 Bakar, Beli Manastir, Belišće, Benkovac, Biograd na Moru, Bjelovar, Buje, Buzet, Cres, Crikvenica, Čabar, Čakovec, Čazma, Daruvar, Delnice, Donja Stubica, Donji Miholjac, Drniš, Dubrovnik, Duga Resa, Dugo Selo, Đakovo, Đurđevac, Garešnica, Glina, Gospić, Grubišno Polje, Hrvatska Kostajnica, Hvar, Ilok, Imotski, Ivanec, Ivanić-Grad, Jastrebarsko, Karlovac, Kastav, Kaštela, Klanjec, Knin, Komiža, Koprivnica, Korčula, Kraljevica, Krapina, Križevci, Krk, Kutina, Kutjevo, Labin, Lepoglava, Lipik, Ludbreg, Makarska, Mali Lošinj, Metković, Mursko Središće, Našice, Nin, Nova Gradiška, Novalja, Novi Marof, Novi Vinodolski, Novigrad, Novska, Obrovac, Ogulin, Omiš, Opatija, Opuzen, Orahovica, Oroslavje, Osijek, Otočac, Otok, Ozalj, Pag, Pakrac, Pazin, Petrinja, Pleternica, Ploče, Popovača, Poreč, Požega, Pregrada, Prelog, Pula, Rab, Rijeka, Rovinj, Samobor, Senj, Sinj, Sisak, Skradin, Slatina, Slavonski Brod, Slunj, Solin, Split, Stari Grad, Supetar, Sveta Nedjelja, Sveti Ivan,  Zelina, Šibenik, Trilj, Trogir, Umag, Valpovo, Varaždin, Varaždinske Toplice, Velika Gorica, Vinkovci, Virovitica, Vis, Vodice, Vodnjan, Vrbovec, Vrbovsko, Vrgorac, Vrlika, Vukovar, Zabok, Zadar, Zagreb, Zaprešić, Zlatar, Županja

 

Review for Usluga
5/5