+385981933015 info@energoatest.hr

Obveze poslodavca prema Zakonu o zaštiti na radu te Zakonu o zaštiti od požara te tehničkim propisima:

 

Osposobljavanja:

  • svi radnici moraju biti osposobljeni za početno gaženje požara
  • osposobljavanje odgovornih osoba za provedbu evakuacije
  • osposobljavanje djelatnika za pružanje prve pomoći

 

Dokumenti:

 

Ispitivanja

  •  Ispitati panik rasvjetu (svake godine)
  • Ispitati hidrantsku mrežu (svake godine)
  • Ispitati vatrodojavu (svake godine)
  •  Ispitati kotlovnicu (svake 2 godine)- ako prelazi 50 kw snage onda se ispituje svake 1 god
  • Ispitivati radnu opremu (radni strojevi – svake 2 godine)

 

 

Obveze poslodavca u vezi sa sigurnosnim znakovima, pisanim obavijestima i uputama

Poslodavac je obvezan na mjestima rada i sredstvima rada trajno postaviti sigurnosne znakove na vidljivom mjestu.

Ako sigurnosni znakovi nisu dovoljni za djelotvorno obavješćivanje radnika, poslodavac je obvezan postaviti pisane obavijesti i upute o uvjetima i načinu korištenja sredstava rada, opasnih kemikalija, bioloških štetnosti te izvora fizikalnih i drugih štetnosti na radu.

 

VIŠE:

 

PROCJENA RIZIKA

Procjena rizika je temeljni akt iz zaštite na radu kod poslodavca. Procjenom rizika se utvrđuje koje opasnosti, štetnosti i napori se pojavljuju na kojim radnim mjestima, koliko učestalo, veličinu opasnosti te mjere kojima se te opasnosti eliminiraju ili smanjuju na najmanju moguću mjeru. Svaki poslodavac je dužan izraditi procjenu rizika prema članku 18. Zakona o zaštiti na radu.

 

OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA

Poslodavac ne smije dozvoliti samostalno obavljanje poslova radnicima koji prethodno nisu osposobljeni. Radnici se osposobljavaju prema sustavu, planu i programu osposobljavanja koji se izrađuje na temelju procjene rizika, odnosno, radnici se osposobljavaju za rad na siguran način za one poslove koji obavljaju, a prema opasnostima koje su utvrđene na tim poslovima. Prema članku 27. Zakona o zaštiti na radu poslodavac je dužan osposobit radnike.

 

OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA POČETNO GAŠENJE POŽARA

Poslodavac je dužan poduzeti potrebne mjere za zaštitu od požara i spašavanje radnika, odrediti radnika koji će provoditi navedene mjere i osigurati pozivanje i postupanje javnih službi nadležnih za zaštitu od požara i spašavanje. Osposobljavanje radnika provodi se u skladu s odredbama Zakona o zaštiti od požara i vrijedi i kod Inspekcije Zaštite od požara, MUP-a RH.

OSPOSOBLJAVANJE POSLODAVCA ILI NJEGOVOG OVLAŠTENIKA

Poslodavac i njegovi ovlaštenici moraju biti osposobljeni iz područja zaštite na radu prema članku 29. Zakona o zaštiti na radu.

 

OSPOSOBLJAVANJE RADNIKA ZA PRUŽANJE PRVE POMOĆI

Poslodavac je dužan prema članku 56. Zakona o zaštiti na radu organizirati i osigurati pružanje prve pomoći radnicima za slučaj ozljede na radu ili iznenadne bolesti do njihovog upućivanja na liječenje zdravstvenoj ustanovi i osigurati pozivanje i postupanje javnih službi nadležnih za pružanje medicinske pomoći.

 

IZRADA PLANA EVAKUACIJE

Poslodavac je dužan prema članku 55. Zakona o zaštiti na radu utvrditi plan evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja i s njim upoznati sve radnike i na osnovi tog plana moraju se provesti praktične vježbe najmanje jedanput u dvije godine.

ISPITIVANJE RADNOG OKOLIŠA

Prema članku 45. Zakona o zaštiti na radu poslodavac je dužan obavljati ispitivanja u radnim prostorijama u kojima proces rada utječe na temperaturu, vlažnost i strujanje zraka, razinu buke te osvijetljenost na mjestima rada.

 

ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH INSTALACIJA

Poslodavac je dužan prema članku 41. Zakona o zaštiti na radu prostorije namijenjene za rad održavati u stanju koje ne ugrožava sigurnost i zdravlje radnika i ispitivati pojedine vrste instalacija u rokovima utvrđenim tehničkim propisima.

 

ISPITIVANJE SREDSTAVA RADA

Prema članku 42. Zakona o zaštiti na radu poslodavac je dužan obavljati preglede, odnosno ispitivanje sredstava rada koja se koriste, radi utvrđivanja jesu li na njima primijenjena pravila zaštite na radu i jesu li zbog nastalih promjena tijekom njihove uporabe ugroženi sigurnost i zdravlje ljudi.

 

 

 

Review for Usluga
5/5