+385981933015 info@energoatest.hr

Tko je ovlaštenik poslodavca?

 

OVLAŠTENIK POSLODAVCA ZA ZAŠTITU NA RADU je osoba koju poslodavac imenuje za provedbu zakonskih odredbi u dijelu ili cijelosti a koje proizlaze iz Zakona o zaštiti na radu. Ovlaštenik mora pisanim putem biti imenovan od poslodavca te za svoj rad odgovara poslodavcu. Ovlaštenik je osoba odgovorna pred zakonom te podliježe materijalnoj i kaznenoj odgovornosti, u smislu učinjenih propusta koji su doveli do većih materijalnih ili po život i zdravlje opasnih posljedica.

 

Poslovi ovlaštenika poslodavca

 

Poslovi ovlaštenika poslodavca su propisani članakom 24. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14 i 154/14):

– Poslodavac koji zaštitu na radu provodi djelovanjem ovlaštenika obvezan je ovlastiti ovlaštenika, osobito za to da:

1) radniku koji nije osposobljen za rad na siguran način ne dopusti rad bez nadzora osposobljenog radnika.

2) radniku za kojeg nije na propisani način utvrđeno da ispunjava tražene uvjete, ne dopusti obavljanje poslova s posebnim uvjetima rada, odnosno da radniku koji više ne ispunjava tražene uvjete zabrani da nastavi obavljati poslove s posebnim uvjetima rada.

3) posebno osjetljivim skupinama radnika ne dozvoli da obavljaju poslove koji bi mogli na njih štetno utjecati.

4) isključi iz uporabe radnu opremu koja nije ispravna, odnosno sigurna, kao i osobnu zaštitnu opremu na kojoj nastanu promjene zbog kojih postoje rizici za sigurnost i zdravlje radnika.

5) u suradnji sa stručnjakom za zaštitu na radu osigura evidentiranje svake nezgode i ozljede na radu te svakog slučaja postupanja radnika u skladu s odredbom članka 69. stavaka 3. i 4. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14 i 154/14).

6) nadzire da radnici rade u skladu s pravilima zaštite na radu, uputama poslodavca, odnosno proizvođača radne opreme, osobne zaštitne opreme, opasnih kemikalija i bioloških štetnosti te da koriste propisanu osobnu zaštitnu opremu.

7) radniku zabrani rad ako ga obavlja suprotno podstavku 6. ovoga stavka.

8) osigura potreban broj radnika osposobljenih za evakuaciju i spašavanje, za pružanje prve pomoći te da im stavi na raspolaganje svu potrebnu opremu.

9) osigura da se u vrijeme rada ne piju alkoholna pića te da se ne uzimaju druga sredstva ovisnosti, odnosno da zabrani rad radnicima koji su na radu pod utjecajem alkohola ili drugih sredstava ovisnosti i da ih udalji s mjesta rada.

– Poslodavac je obvezan ovlašteniku osigurati uvjete za rad te ga ne smije staviti u nepovoljniji položaj zbog poduzimanja aktivnosti u skladu s pravilima zaštite na radu te postupanja po pravilima struke i danim ovlaštenjima poslodavca.

– Pod uvjetima za rad podrazumijevaju se samostalnost ovlaštenika u donošenju i provođenju odluka te samostalnost u raspolaganju sredstvima koja mu je obvezan osigurati poslodavac.

 

 

 

Review for Usluga
5/5