+385981933015 info@energoatest.hr

Plan evakuacije i spašavanja propisan je Zakonom o zaštiti na radu kao obveza svakog poslodavca, kao i provođenje vježbi evakuacije najmanje jednom u dvije godine.

 

 

Evakuacija je organizirano, unaprijed planirano i učinkovito napuštanje određenog objekta prije nego dođe do ugrožavanja života i zdravlja ljudi. Evakuaciju može izazvati nenadani događaj kao npr. požar, elementarne nepogode i slično.

Evakuacija i spašavanje obuhvaća skup radnji, procesa i pravila koje je potrebno provesti u slučaju iznenadnog događaja (požara, potresa, elementarnih nepogoda i slično) koji može ugroziti zdravlje i život ljudi.

 

 

Tvrtka Energoatest d.o.o. vrši sve poslove vezane uz evakuaciju i spašavanje, a to su:
  • Plan evakuacije i spašavanja pismeno i grafički
  • Osposobljavanje odgovornih osoba
  • Izrada plana zaštite i spašavanja

 

Plan evakuacije cijena te sve druge potrebne informacije pružit će vam naša tvrtka.
Obratite nam se s povjerenjem!
Mob: 098 19 330 15
E-mail: info@energoatest.hr

 

 

plan evakuacije cijena

 

 

Plan evakuacije cijena te sve druge potrebne informacije pružit ćemo vam brzo i povoljno!

 

 

Zakon o zaštiti na radu

Zaštita od požara i eksplozije, neposrednog i značajnog rizika, evakuacija i spašavanje

Obveze poslodavca u vezi sa zaštitom od požara, evakuacijom i spašavanjem

 

Članak 55.

(1) Poslodavac je obvezan poduzeti mjere zaštite od požara i spašavanja radnika, izraditi plan evakuacije (plan evakuacije cijena) i spašavanja odrediti radnike koji će provoditi mjere te osigurati pozivanje i omogućiti postupanje javnih službi nadležnih za zaštitu od požara i spašavanje, u skladu s posebnim propisima.

(2) Poslodavac je obvezan broj radnika iz stavka 1. ovoga članka, njihovu osposobljenost i potrebnu opremu, utvrditi i osigurati u skladu s propisima koji uređuju zaštitu od požara i spašavanje, ovisno o naravi procesa rada, veličini poslodavca te ukupnom broju radnika.

(3) Poslodavac je u slučaju nastanka neposrednih i značajnih rizika za život i zdravlje radnika obvezan:

1) odmah ih obavijestiti o nastalom riziku kojemu jesu ili bi mogli biti izloženi, kao i o mjerama koje jesu ili bi trebale biti provedene, kako bi se spriječio ili umanjio rizik za život i zdravlje

2) poduzeti radnje i dati upute o prestanku rada, odnosno napuštanju mjesta rada i upućivanju na sigurno mjesto

3) organizirati nastavak rada tek nakon otklanjanja rizika.

(4) Poslodavac je obvezan osposobiti radnike da u slučaju nastanka neposrednih i značajnih rizika za život i zdravlje, kojima su izloženi ili bi mogli biti izloženi, a o tome ne mogu obavijestiti odgovornu osobu, mogu samostalno poduzeti mjere i provesti postupke u skladu sa svojim znanjem i raspoloživim tehničkim sredstvima, kako bi rizike otklonili ili smanjili.

(5) Osposobljavanje radnika iz stavka 4. ovoga članka obuhvaća upoznavanje radnika s planom evakuacije i spašavanja za slučaj izvanrednog događaja i provođenje praktične vježbe evakuacije i spašavanja najmanje jednom u dvije godine.

(6) Radnik koji postupa u skladu s odredbama stavaka 4. i 5. ovoga članka, zbog takvog postupanja ne smije trpjeti štetne posljedice, osim u slučaju ako je postupao namjerno ili s krajnjom nepažnjom.

(7) Poslodavac je obvezan provoditi zaštitu na radu na mjestima rada ugroženim eksplozivnom atmosferom u skladu s provedbenim propisom i pravilima zaštite na radu.

(8) Ministar, uz suglasnost ministra nadležnog za unutarnje poslove, pravilnikom propisuje zahtjeve za zaštitu na radu u prostorima ugroženima eksplozivnom atmosferom iz stavka 7. ovoga članka (plan evakuacije cijena)

 

Plan evakuacije cijena te sve druge potrebne informacije pružit će vam naša tvrtka.
Obratite nam se s povjerenjem!
Mob: 098 19 330 15
E-mail: info@energoatest.hr

 

 

Review for Usluga
5/5