+385981933015 info@energoatest.hr

Plan izvođenja radova

Što je plan izvođenja radova?

Plan izvođenja radova je sastavni dio projektne dokumentacije određene posebnim propisima. Investitor je dužan prije uspostave gradilišta osigurati izradu Plana izvođenja radova. Investitor je obvezan imenovati jednog ili više koordinatora za zaštitu na radu kada radove izvode ili je predviđeno da ih izvode dva ili više izvođača na gradilištu. Svaki poslodavac koji izvodi radove u trajanju duljem od pet dana dužan je izraditi svoj plan izvođenja radova i odrediti rok dovršetka radova

Za Vas izrađujemo Plan izvođenja radova.
Jamčimo najbržu uslugu i najnižu cijenu!

Telefon: +385 98 19 330 15
E-mail: info@energoatest.hr

 

Tko izrađuje plan izvođenja radova?

Zakonom o zaštiti na radu (NN 86/08) i Pravilnikom o zaštiti na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima (NN 51/08) predviđen je koordinator zaštite na radu u fazi izrade projekata (1) i koordinator u fazi izvođenja radova (2). Koordinator u fazi izrade projekta izrađuje plan izvođenja radova. Koordinator u fazi izvođenja radova koordinira mjere zaštite na radu za vrijeme izvođenja građevinskih radova. Koordinator zaštite na radu u fazi izrade projekata (1) i koordinator u fazi izvođenja radova (2) moraju biti stručnjaci licencirani od Ministarstva rada i socijalnog sustava.

 

Što mora sadržavati plan izvođenja radova?

 

Plan izvođenja radova mora sadržavati:

 

1. Opis i shemu (nacrt) izvođenja radova, u skladu sa zahtjevima iz Dodatka IV ovoga Pravilnika (koji određuje konkretan način ispunjavanja zahtjeva), a naročito o:

 

– podacima (podzemni i nadzemni katastar, situacije, nacrti) o postojećim instalacijama i uređajima te utjecajima okoliša gradilišta na sigurnost i zdravlje radnika, s naglaskom na učinkovito prozračivanje gradilišta i prijašnje korištenje terena ili objekata radi zaostalih opasnih tvari ili predmeta odnosno materijala i podacima o poduzimanju potrebnih mjera za zaštitu na radu;
– određivanju granica gradilišta prema okolini (vidno označavanje ili ograđivanje gradilišta);
– određivanju i održavanju radnih prostorija, garderoba, sanitarnih čvorova i smještajnih objekata na gradilištu;
– određivanju prometnih komunikacija, evakuacijskih putova i nužnih izlaza s uputama za održavanje;
– utvrđivanju mjesta, prostora i načina razmještaja i skladištenja materijala koji se ugrađuje;
– određivanju mjesta i prostora za smještaj i čuvanje opasnog, zapaljivog i eksplozivnog materijala;
– načinu prijevoza, prijenosa, utovara, istovara i odlaganja raznih vrsta materijala i teških voluminoznih predmeta;
– načinu označavanja, odnosno osiguranja opasnih mjesta i ugroženih prostora na gradilištu (opasne zone);
– načinu rada u neposrednoj blizini ili na mjestima gdje se pojavljuju po zdravlje štetni plinovi, prašine, pare odnosno gdje može doći do požara, eksplozije ili mogu nastati druge opasnosti;
– načinu uređenja (izvor, mjesta priključka), odabiru i razvodu energetskih vodova i električnih instalacija snage (za pogon strojeva i uređaja) i rasvjete do pojedinih trošila, vrste primijenjene zaštite od električnog udara i upute za održavanje i korištenje istih;
– određivanju vrste i broja strojeva i uređaja s povećanim opasnostima s predviđenim mjerama zaštite u odnosu na njihov smještaj i korištenje;
– načinu zaštite radnika od pada s visine ili u dubinu;
– načinu zaštite radnika pri iskopu zemlje, a posebice za rovove, kanale, šahtove, jame i slično;
– načinu zaštite radnika pri rušenju, odnosno rastavljanju objekata ili nekog njegovoga dijela;
– određivanju vrste i načina izvođenja – postavljanja skela (projekti s nacrtima i statičkim proračunima);
– mjerama zaštite od požara te opremi, uređajima i sredstvima za zaštitu od požara na gradilištu;
– načinu organiziranju pružanja prve pomoći na gradilištu;
– načinu osiguranja smještaja, prehrane i prijevoza radnika na gradilište i sa gradilišta, ako je to potrebno

2. Popis opasnih tvari

3. Popis posebno opasnih poslova

4. Određivanje mjesta rada na kojima postoji povećana opas­nost za život i zdravlje radnika, kao i vrste i količine potrebnih osobnih zaštitnih sredstava odnosno zaštitne opreme

5. Postupke za usklađivanje međudjelovanja svih aktivnosti u neposrednoj blizini gradilišta, također s mogućnošću hitnog isključenja komunalnih vodova u slučaju nužde

6. Postupke za svaku pojedinu opasnu fazu rada ili faze radova koje se obavljaju istovremeno ili u slijedu jedna iza druge pri čemu je potrebno definirati:

 

– tehničke odnosno organizacijske mjere koje je potrebno poduzeti prije početka radova u skladu s načelima zaštite na radu iz članka 13. ovoga Pravilnika;
– minimalno vrijeme koje je potrebno kako bi se radovi mogli obaviti na siguran način;
– minimalni broj radnika koji u toj fazi moraju sudjelovati;
– potrebna sredstva rada kao i način provjere njihove ispravnosti prije početka izvođenja faze radova.

 

7. Postupak usklađivanja izvođenja radova i dokumentacije sa svim promjenama na gradilištu

8. Vremenski plan radova – kojim se određuje redoslijed/istovremenost i rokovi za izvršenje

9. Način organiziranja suradnje i uzajamno izvješćivanja svih izvođača radova i njihovih radničkih predstavnika, koji će zajedno ili jedan za drugim (u slijedu) raditi na istom gradilištu o tijeku, s ciljem sprečavanja ozljeda na radu i zaštite zdravlje radnika

10. Način organiziranja da na gradilište imaju pristup samo osobe koje su na njemu zaposlene i osobe koje imaju dozvolu ulaska na gradilište

11. Zajedničke mjere zaštite na radu na gradilištu

12. Obveza izvođača o međusobnom izvješćivanju o tijeku pojedinačnih faza rada

13. Pravila ponašanja na gradilištu

14. Popis poslova s procjenom troškova (troškovnikom) uređenja gradilišta i izvođenja zajedničkih mjera za provedbu zaštite na radu na radilištu

15. Popis isprava, evidencija i uputa iz zaštite na radu, koje se moraju čuvati stalno na gradilištu

16. Potpis odgovorne osobe

 

 

Koji je cilj plana izvođenja radova?

Glavni cilj zakonskih propisa jest provedba planiranih radova na siguran način, a to u prvom redu znači sigurnost za zdravlje radnika. Da bi se navedeni cilj postigao, zakonski propisi predviđaju planiranje mjera zaštite na radu uz poštivanje svih drugih faktora koji bi mogli biti od utjecaja na izvođenje radova.

Review for Usluga
5/5