+385981933015 info@energoatest.hr

Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata NN br. 78/10, 79/13 i 09/14, za izdavanje vodopravne dozvole predviđa i Plan rada i održavanja objekata vodnih građevina za odvodnju i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Nudimo vam izradu sve potrebne dokumentacije za vodopravne uvjete (Plan rada i održavanja objekata vodnih građevina za odvodnju i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda).

Za vas vršimo sva ispitivanja i izrađujemo potrebnu dokumentaciju!
Obratite nam se s povjerenjem!

E-mail: info@energoatest.hr

Telefon: +385 98 19 330 15

Postupak i tijek izdavanja vodopravnih akata

(Plan rada i održavanja objekata vodnih građevina za odvodnju i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda)

Vodopravni akti koje izdaje ovlašteno tijelo (Hrvatske vode i
javni isporučitelj vodnih usluga ovisno kako je za pojedini vodopravni akt propisano Zakonom) su

  • VODOPRAVNI UVJETI
  • VODOPRAVNA DOZVOLA ZA KORIŠTENJE VODA i
  • VODOPRAVNA DOZVOLA ZA ISPUŠTANJE OTPADNIH VODA

Zahtjev za izdavanje vodopravnih akata podnosi stranka na obrascu koji se objavljuje na mrežnim stranicama Hrvatskih voda.

Uz zahtjev za izdavanje vodopravne dozvole potrebno je dostaviti i sljedeće:

– za pravnu osobu i obrt naziv, sjedište i OIB

– za obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo kopija Rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstva

– za fizičku osobu preslika osobne iskaznice

– studija izvodljivosti odnosno dokumentacija kojom je definirano koncepcijsko rješenje odvodnje i pročišćavanja, s analizom troškova i koristi provedbe projekta, te akt kojim je studija odnosno koncepcijsko rješenje odvodnje prihvaćeno

– lokacijska dozvola, građevinska dozvola i uporabna dozvola, gdje je primjenjivo

– ugovor između javnog isporučitelja usluge javne odvodnje i korisnika koji svoje otpadne vode ispušta u sustav javne odvodnje iz kojeg su vidljivi zahtjevi ispuštanja u taj sustav

– zapisnik i rješenje o nalazu vodopravne inspekcije, ako je inspekcijski nadzor proveden i

– dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi.

Za izdavanje vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda u svrhu propisivanja osnovnih i dodatnih mjera, stranka ovisno o značajkama zahvata, vrsti otpadnih voda koje se ispuštaju i utjecaju ispuštanja otpadnih voda na ostvarenje ciljeva zaštite voda, treba dostaviti i posebne dokaze:

1. opis djelatnosti na lokaciji po cjelinama s posebnim osvrtom na bilancu vode u tim postupcima i sirovinama koje se koriste (primarne i sekundarne sirovine)

2. popunjen Upitnik za izradu katastra emisija otpadnih voda, ako je primjenjivo

3. preglednu situaciju šireg područja s označenom granicom obuhvata lokacije onečišćivača odnosno aglomeracije, s prikazom postojećeg i budućeg rješenja odvodnje do mjesta ispuštanja u prijamnike i mjestima monitoringa utjecaja opterećenja na vode

4. preglednu situaciju lokacije onečišćivača odnosno aglomeracije s ucrtanim i označenim objektima na lokaciji i prikazom postojećeg i budućeg rješenja odvodnje do mjesta ispuštanja u prijamnike s naznakom razdjelnog, mješovitog odnosno drugog načina odvodnje, te prikazom građevina odvodnje i pročišćavanja s naznakom mjesta monitoringa otpadnih voda

5. izvatke iz projekta o vodnim građevinama za odvodnju (uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s prikazom mjesta monitoringa, crpne stanice, kišni preljevi, retencijski bazeni i dr.)

6. rješenje ispusta otpadnih voda u prijamnik

7. opis tehnologije rada uređaja za pročišćavanje otpadnih voda sa shematskim prikazom linije toka vode i mulja

8. analitičko izvješće ovlaštene osobe o ispitivanju sastava otpadnih voda radi utvrđivanja sastava i određivanja karakterističnih pokazatelja u otpadnoj vodi (screening analiza), gdje je primjenjivo

9. izvješće ovlaštene osobe o izvršenoj kontroli ispravnosti sustava odvodnje osobito na svojstvo vodonepropusnosti, strukturalne stabilnosti i funkcionalnosti

10. interne akte vezano uz rad i održavanje sustava odvodnje i provođenje interventnih mjera u slučaju izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda, te

Za vas vršimo sva ispitivanja i izrađujemo potrebnu dokumentaciju!
Obratite nam se s povjerenjem!

E-mail: info@energoatest.hr

Telefon: +385 98 19 330 15

Vodopravna dozvola

11. program mjera zaštite voda od onečišćenja s rokovima realizacije kada je potrebno uskladiti radnje i postupanje stranke s propisima iz područja vodnoga gospodarstva, posebice s programskim i planskim dokumentima iz područja vodnoga gospodarstva i aktima donesenim na temelju njega.

Vodopravna dozvola je upravni akt koji izdaju Hrvatske vode postupajući prema Zakonu o vodama i Zakonu o općem upravnom postupku. Vodopravna dozvola, pokretanje i tijek postupka, kao i njezino izdavanje uređeni su Pravilnikom o izdavanju vodopravnih akata.

Vrste vodopravne dozvole:

  • Vodopravna dozvola za ispuštanje otpadnih voda
  • Vodoravna dozvola za stavljanje u promet kemikalija
  • Vodopravna dozvola za korištenje voda

Ukoliko pravne i fizičke osobe pri obavljanju gospodarske ili druge poslovne djelatnosti unose, ispuštaju ili odlažu opasne ili druge onečišćujuće tvari u vodu, trebaju te tvari prije ispuštanja u građevine za javnu odvodnju ili drugi prijamnik djelomično ili potpuno odstraniti. One se odstranjuju u skladu s izdanom vodopravnom dozvolom za ispuštanje otpadnih voda tj. okolišnom dozvolom.

Prema Zakonu o vodama, vodopravna dozvola potrebna je za svako ispuštanje otpadnih voda za koje su propisane granične vrijednosti emisija.

Review for Usluga
5/5