+385981933015 info@energoatest.hr

Plan zaštite od požara predviđen je za sve one građevine koje moraju imati izrađenu Procjenu ugroženosti te se Plan zaštite od požara izrađuje upravo na temelju Procjene ugroženosti. Nakon svake promjene ili revizije Procjene ugroženosti, potrebno je uskladiti i Plan zaštite od požara. Zbog ovakve povezanosti ova dva dokumenta, uobičajeno je da oba izrađuje ista osoba. Mogu ih kreirati fizičke i pravne osobe koje kao svoj redovan posao obavljaju poslove zaštite od požara.

Zaštita od požara VIŠE.

Za što služi plan zaštite od požara? Plan predviđa način postupanja sudionika u akciji gašenja požara, u prvom redu vatrogasnih postrojbi.

U planu zaštite od požara za grad, općinu ili županiju treba se prikazati broj, smještaj, ustroj, veličina vatrogasnih postrojbi i dobrovoljnih vatrogasnih društava sa tog konkretnog područja. Ako je za više područja, npr. više gradova ili općina izrađena jedinstvena procjena ugroženosti od požara, tada će se za ta područja izraditi i zajednički plan zaštite od požara.

 

 

Za Vas izrađujemo plan zaštite od požara!

Brzo, pouzdano i po najpovoljnijoj cijeni!

Telefon: +385 98 19 330 15
E-mail: info@energoatest.hr

 

 

 

Propisi

 

Plan zaštite od požara uređen je Pravilnikom o planu zaštite od požara. Njime se propisuje način izrade i sadržaj plana zaštite od požara. Predviđen je plan zaštite od požara za područje županije, područje grada, područje općine, zatim za građevine, građevinske dijelove i druge nekretnine i na kraju prostore koji su razvrstani u prvu i drugu kategoriju ugroženosti od požara prema Pravilniku o razvrstavanju građevina u skupine po zahtjevanosti mjera zaštite od požara.

 

 

Plan zaštite od požara – sadržaj

 

Plan zaštite od požara sadrži grafički i tekstualni dio.

 

Grafički dio treba se izraditi na papiru veličine A4 ili A3, a važno je da prikaz bude pregledan, odnosno da mjerilo bude pregledno. Ako nije moguće prikazati cijelu građevinu na jednom papiru, dio se može izraditi na drugom listu papira. U grafičkom dijelu plana koriste se simboli, boje i oznake prema pozitivnim propisima.

 

Tekstualni dio sadrži pretpostavke predviđene Pravilnikom o o planu zaštite od požara. Predpostavke se razlikuju obzirom na to radi li se o planu za županiju, grad, općinu ili za građevinu, građevinski dio ili druge nekretnine te prostore razvrstane u prvu ili drugu kategoriju ugroženosti od požara.

Zaštita od požara VIŠE.

 

Za Vas izrađujemo plan zaštite od požara!

Brzo, pouzdano i po najpovoljnijoj cijeni!

Telefon: +385 98 19 330 15
E-mail: info@energoatest.hr

 

 

 

Review for Usluga
5/5