+385981933015 info@energoatest.hr

Priključak struje

Za priključak struje treba sljedeće:

  

Za privremeni priključak struje:

podnijeti obrasce:
ZAHTJEV ZA PRIVREMENI PRIKLJUČAK STRUJE,
– IZJAVU o ispravnosti elektroinstalacije ovjerenu od izvođača radova (ovlaštenog) koji je izveo elektroinstalaciju,
– položajni nacrt u mjerilu 1:1000, jedan original i dvije fotokopije nacrta,
– dozvolu jedinice lokalne samouprave (koncesiju).

 Za priključak struje na gradilišta:

podnijeti obrasce:
ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ELEKTROENERGETSKE SUGLASNOSTI I ZA PRIKLJUČENJE GRADILIŠTA,
– IZJAVU o ispravnosti elektroinstalacije ovjerenu od izvođača radova (ovlaštenog) koji je izveo elektroinstalaciju,
– položajni nacrt u mjerilu 1:1000, jedan original i dvije fotokopije nacrta,
– pravomoćnu građevnu dozvolu, original ili kopija ovjerena od javnog bilježnika uz pokaz originala.

  

Za termin ispitivanja privremenog priključka:  098 19 330 15

Za ostala elektro ispitivanja klikni.

 

 

OPĆI UVJETI ZA OPSKRBU ELEKTRIČNOM ENERGIJOM
(Urednički pročišćeni tekst, „Narodne novine“, broj 14/06, 56/15 i 85/15 – Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom)

 

 1. OPĆE ODREDBEČlanak 1.

Ovim Općim uvjetima za opskrbu električnom energijom (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti) uređuju se:

– postupak izdavanja prethodne elektroenergetske suglasnosti i stvaranja uvjeta za priključenje na elektroenergetsku mrežu;

– postupak izdavanja elektroenergetske suglasnosti;

– uvjeti za priključak struje, opskrbu električnom energijom i korištenje mreže;

– kvaliteta opskrbe električnom energijom;

– međusobni ugovorni odnosi između energetskih subjekata i korisnika mreže;

– prava i dužnosti energetskih subjekata i korisnika mreže;

– uvjeti mjerenja, obračuna i naplate isporučene električne energije;

– uvjeti za primjenu postupaka ograničenja ili obustave isporuke električne energije;

– postupci utvrđivanja i obračuna neovlaštene potrošnje električne energije.

 

 1. DEFINICIJE OSNOVNIH IZRAZA

 

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovim Općim uvjetima imaju značenja utvrđena Zakonom o energiji (»Narodne novine«, br. 68/2001 i 177/2004), Zakonom o tržištu električne energije (»Narodne novine«, broj 177/2004) i ovim Općim uvjetima:

 1. brojilo električne energije (u daljnjem tekstu: brojilo) – mjerilo koje mjeri i registrira parametre djelatne i/ili jalove električne energije na obračunskom mjernom mjestu, sukladno propisima u području zakonskog mjeriteljstva i tehničkim pravilima operatora prijenosnog sustava ili operatora distribucijskog sustava,
 2. elektroenergetska suglasnost – isprava kojom operator prijenosnog sustava ili operator distribucijskog sustava utvrđuje tehničke parametre priključenja i korištenja mreže,
 3. elektroenergetska mreža (u daljnjem tekstu: mreža) – mreža za opskrbu električnom energijom; skup povezanih jedinica mreže za prijenos i/ili mreže za distribuciju električne energije,
 4. elektroenergetski objekti i instalacije – elektroenergetski objekti (vodovi, trafostanice, postrojenja, elektrane i rezervni izvori električne energije) i instalacije (električne instalacije, zaštitni uređaji i trošila), kao građevina ili dio građevine,
 5. elektroenergetski sustav – skup međusobno povezanih elektrana, mreža i trošila, – priključak struje
 6. korisnik elektroenergetske mreže (u daljnjem tekstu: korisnik mreže) – sve fizičke i pravne osobe koje isporučuju  električnu energiju u prijenosnu ili distribucijsku mrežu (proizvođači) ili iz nje preuzimaju električnu energiju (kupci) ili koje koriste mrežu za protok električne energije (trgovci), – priključak struje
 7. korištenje mreže – usluga operatora prijenosnog sustava i/ili operatora distribucijskog sustava korisniku mreže kojom se omogućuje protok električne energije po prijenosnoj i/ili distribucijskoj mreži, te korištenje usluga sustava,
 8. kupac električne energije (u daljnjem tekstu: kupac) – pravna ili fizička osoba koja kupuje električnu energiju,
 9. kvaliteta opskrbe električnom energijom – kvaliteta napona, pouzdanost napajanja i kvaliteta usluga korisnicima mreže na mjestu preuzimanja odnosno predaje električne energije,
 10. kvaliteta napona – stalnost fizikalnih značajki napona u odnosu na normirane vrijednosti (efektivna vrijednost, frekvencija, valni oblik, simetričnost faznih vrijednosti napona i dr.),
 11. kvaliteta usluga – razina pružanja usluga propisanih ovim Općim uvjetima koje je operator prijenosne mreže ili operator distribucijske mreže ili opskrbljivač dužan osigurati korisnicima mreže,
 12. mjerna oprema – mjerila i ostala mjerna oprema na obračunskom mjernom mjestu,
 13. mjerni ormar – ormar s mjernom opremom obračunskog mjernog mjesta, – priključak struje
 14. mjerno – spojno polje – dio postrojenja koje je u funkciji obračunskog mjernog mjesta i mjesta priključenja građevine proizvođača ili kupca na mrežu,
 15. mjesto priključenja na mrežu – mjesto u mreži na kojem se priključak spaja na mrežu, priključak struje
 16. mjesto preuzimanja ili mjesto predaje električne energije – mjesto u mreži na kojem se električna energija preuzima/predaje te na kojem prestaje odgovornost jednog energetskog subjekta i prelazi na drugi energetski subjekt ili na kupca, a koje je ujedno mjesto razgraničenja vlasništva između energetskih subjekata ili između energetskog subjekta i kupca,
 17. mjesečna novčana obveza kupca kategorije kućanstvo – novčana vrijednost procijenjene količine mjesečne potrošnje električne energije, – priključak struje
 18. obračunsko mjerno mjesto – mjesto u mreži na kojem se pomoću mjerila i ostale mjerne opreme obavlja mjerenje parametara električne energije radi obračuna,
 19. obračunsko razdoblje – vremensko razdoblje na koje se odnosi obračun stvarno utrošene električne energije i snage,
 20. ograničavalo strujnog opterećenja – uređaj koji ograničava kupcu strujno opterećenje do razine priključne snage iz elektroenergetske suglasnosti,
 21. opskrbljivač električnom energijom (u daljnjem tekstu: opskrbljivač) – energetski subjekt koji obavlja energetsku djelatnost opskrbe električnom energijom, te kupuje od proizvođača ili trgovca i prodaje električnu energiju kupcima,
 22. opskrbljivač tarifnog kupca – opskrbljivač koji temeljem Zakona o tržištu električne energije ima obvezu javne usluge opskrbe tarifnih kupaca električnom energijom,
 23. posebna zona – uže područje unutar važećeg prostornog plana (primjerice: poduzetnička, stambena, sportska, turistička ili druga posebna zona),
 24. pouzdanost napajanja – sposobnost mreže da osigura stalnost napajanja električnom energijom u određenom vremenskom razdoblju, iskazana pokazateljima broja i trajanja prekida napajanja,
 25. povlašteni kupac električne energije (u daljnjem tekstu: povlašteni kupac) – kupac koji može slobodno izabrati opskrbljivača električnom energijom,
 26. povratni utjecaj na mrežu – pogonsko stanje/događaj pri kojem pogonski događaji u elektroenergetskim objektima i instalacijama proizvođača ili kupca uzrokuju poremećaje i smetnje u mreži operatora prijenosnog sustava i/ili operatora distribucijskog sustava, priključak struje
 27. prekid napajanja – stanje pri kojemu na mjestu predaje nema napona u trajanju duljem od 1,5 sekunde, a može biti kratkotrajni u trajanju do uključivo tri minute ili dugotrajni u trajanju preko tri minute,
 28. pretplatno brojilo – brojilo kojim se omogućava opskrba električnom energijom kod koje se pretplata smanjuje s količinom potrošene električne energije, – priključak struje
 29. priključak – sklop električnih vodova i uređaja visokog, srednjeg ili niskog napona uključivo obračunsko mjerno mjesto, kojim se građevina proizvođača ili kupca priključuje na mrežu,
 30. priključna snaga – najveća dopuštena vrijednost snage trajnog preuzimanja ili predaje električne energije odobrena proizvođaču ili kupcu elektroenergetskom suglasnošću, – priključak struje
 31. priključni ormar – ormar za spajanje vanjskog i unutarnjeg dijela priključka građevine,
 32. priključno– mjerni ormar – ormar za spajanje priključka građevine proizvođača ili kupca i za smještaj mjerne opreme obračunskog mjernog mjesta,
 33. proizvođač električne energije (u daljnjem tekstu: proizvođač) – energetski subjekt koji obavlja djelatnost proizvodnje električne energije, priključak struje
 34. račun obračunskog razdoblja kupca kategorije kućanstvo – račun koji se ispostavlja kupcu, a predstavlja razliku između zbroja mjesečnih novčanih obveza za obračunsko razdoblje i obveze utvrđene po obračunu na temelju očitanja stvarne potrošnje na kraju obračunskog razdoblja,
 35. smetnja – događaj ili pojava koja može uzrokovati odstupanja kvalitete napona veća od dopuštenih,
 36. tarifni kupac električne energije (u daljnjem tekstu: tarifni kupac) – kupac za kojega se električna energija dobavlja na regulirani način i po reguliranoj cijeni u sustavu obveze javne usluge,
 37. viša sila – svi događaji i okolnosti koji su temeljem Zakona o energiji određeni višom silom, – priključak struje
 38. vlastiti izvor napajanja – izvor električne energije kojim proizvođač ili kupac u potpunosti ili djelomično zadovoljava svoje potrebe za električnom energijom,
 39. vršno opterećenje – najveća prosječna snaga u obračunskom mjernom intervalu koja se u određenom razdoblju kupcu predaje iz mreže ili preuzima od proizvođača u mrežu,
 40. zajednička potrošnja – potrošnja električne energije registrirana na zasebnom mjerilu koju istodobno koristi više kupaca.

 

 

 

više: http://www.propisi.hr/print.php?id=5908