+385981933015 info@energoatest.hr

Što je zaštita na radu?

 

Zaštita na radu u suvremenom procesu rada predstavlja jednu od važnijih komponenti za postizanje boljih rezultata. Kontinuiranim praćenjem i poboljšavanjem procesa rada osigurava se veća sigurnost. U daljnjem tekstu pobliže ćemo vas upoznati s time što je to zaštita na radu.

 

Kontaktirajte nas bez obaveze!
Jamčimo najbržu uslugu i najnižu cijenu!

E-mail: info@energoatest.hr
Telefon: +385 98 19 330 15.

 

Društveni interes za zaštitu na radu

 

Život, zdravlje i očuvanje radne sposobnosti vrednote su od posebnog društvenog interesa Republike Hrvatske. Zaštita na radu kao organizirano sustavno djelovanje od javnog je interesa. Zaštita na radu provodi se osobito radi očuvanja nesmetanog duševnog i tjelesnog razvitka mladeži, zaštite žena od rizika koji bi mogli ugroziti ostvarivanje materinstva, zaštite invalida i profesionalno oboljelih osoba od daljnjeg oštećenja zdravlja i umanjenja njihove radne sposobnosti te radi očuvanja radne sposobnosti starijih radnika u granicama njihove životne dobi.

Zaštita na radu općenito

 

Zaštita na radu sastavni je dio radnog procesa i osnovni uvjet produktivnosti rada. Po definiciji zaštita na radu je skup tehničkih, zdravstvenih, pedagoških, psiholoških, pravnih i drugih mjera i djelatnosti s pomoću kojih se otkrivaju i otklanjaju opasnosti koje ugrožavaju živote i zdravlje osoba na radu i utvrđuju mjere, pravila i postupci pomoću kojih se otklanjaju ili smanjuju nastale opasnosti. Osobe na radu su sve zaposlene osobe ali i druge osobe koje obavljaju neki rad: studenti, učenici za vrijeme obavljanja stručne prakse, volonteri, osobe koje rad obavljaju za vrijeme izvršenja zatvorskih ili odgojnih mjera, osobe koje djelatnosti obavljaju osobnim radom.
Svrha zaštite na radu je osiguravati sigurne radne uvjete radi sprečavanja nastanka ozljede na radu, profesionalne bolesti i nezgode na radu, odnosno smanjivanje mogućih štetnih posljedica ako se opasnost ne može otkloniti. Provođenje zaštite na radu nije pritom ograničeno samo na profesionalne bolesti, nego se nastoji spriječiti bilo koja bolest koja ima ikakvu povezanost s obavljanjem nekog rada. Rješavanje problema odnosa čovjeka i radne okoline jedan je od osnovnih zadataka u prevenciji ozljeda i profesionalnih bolesti. U poremećenim odnosima čovjek – stroj – radna okolina, javlja se rizik da čovjek postupi neispravno te da svojim postupkom prouzroči nezgodu, koja može, ali ne mora rezultirati ozljedom, štetom ili nekim drugim gubitkom. Radna okolina ima znatan utjecaj na efikasnost rada, pa o ispravnom rasporedu i održavanju okoline ovise i postupci radnika.

Kontaktirajte nas bez obaveze!
Jamčimo najbržu uslugu i najnižu cijenu!

E-mail: info@energoatest.hr
Telefon: +385 98 19 330 15.

 

Pravila zaštite na radu

Zaštita na radu kao organizirano djelovanje obuhvaća sustav pravila, a osobito:
1) pravila pri projektiranju i izradi sredstava rada
2) pravila pri uporabi, održavanju, pregledu i ispitivanju sredstava rada
3) pravila koja se odnose na radnike te prilagodbu procesa rada njihovom spolu, dobi, fizičkim, tjelesnim i psihičkim sposobnostima
4) načine i postupke osposobljavanja i obavješćivanja radnika i poslodavaca sa svrhom postizanja odgovarajuće razine zaštite na radu
5) načine i postupke suradnje poslodavca, radnika i njihovih predstavnika i udruga te državnih ustanova i tijela nadležnih za zaštitu na radu
6) zabranu stavljanja radnika u nepovoljniji položaj zbog aktivnosti poduzetih radi zaštite na radu
7) ostale mjere za sprječavanje rizika na radu, sa svrhom uklanjanja čimbenika rizika i njihovih štetnih posljedica.
Zaštita na radu kao sustavno organizirano djelovanje sastavni je dio organizacije rada i izvođenja radnog postupka, koje poslodavac ostvaruje primjenom osnovnih, posebnih i priznatih pravila zaštite na radu u skladu s općim načelima prevencije.

Poslovi zaštite na radu

Poslovi zaštite na radu su osobito:
1) stručna pomoć poslodavcu i njegovim ovlaštenicima, radnicima te povjerenicima radnika za zaštitu na radu u provedbi i unapređivanju zaštite na radu
2) sudjelovanje u izradi poslovne strategije te operativnih planova i programa poslovanja poslodavca, u dijelu u kojem se moraju odnositi na zaštitu na radu, te sudjelovanje u primjeni upravljačkih metoda ili tehnika za    provođenje strategije
3) sudjelovanje u postupku izrade procjene rizika
4) unutarnji nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu te poticanje i savjetovanje poslodavca i njegovih ovlaštenika da otklanjaju nedostatke u zaštiti na radu utvrđene unutarnjim nadzorom
5) prikupljanje i analiziranje podataka u vezi s nezgodama, ozljedama na radu, profesionalnim bolestima i bolestima u vezi s radom te priprema propisanih prijava ozljeda na radu i profesionalnih bolesti i izrada izvješća za      potrebe poslodavca
6) suradnja s tijelima nadležnima za poslove inspekcije rada, sa zavodom nadležnim za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Zavodom za unapređivanje zaštite na radu, ovlaštenima osobama te sa specijalistom medicine rada
7) osposobljavanje radnika, poslodavca i ovlaštenika za rad na siguran način
8) osposobljavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu i pomaganje u njihovom djelovanju
9) djelovanje u odboru za zaštitu na radu kod poslodavca
10) suradnja s poslodavcem prilikom projektiranja, građenja i rekonstrukcije građevina namijenjenih za rad, nabave radne opreme i ostalih sredstava rada, osobne zaštitne opreme i opasnih kemikalija
11) sudjelovanje u primjeni međunarodnih certifikacijskih normi za upravljanje zaštitom na radu, kvalitetom, rizicima, društvenom odgovornošću u poslovanju i sl. kod poslodavca
12) ostali poslovi zaštite na radu u skladu s potrebama poslodavca.

Nacionalni dan zaštite na radu

Nacionalni dan zaštite na radu obilježava se u Republici Hrvatskoj 28. travnja na Svjetski dan zaštite na radu.

 

 

Review for Usluga
5/5