+385981933015 info@energoatest.hr

Zakon o zaštiti na radu u čl. 3 definira tko je stručnjak zaštite na radu:

Stručnjak zaštite na radu je radnik kojeg je poslodavac odredio za obavljanje poslova zaštite na radu i koji ispunjava propisane uvjete za obavljanje tih poslova.

Poslodavac je obvezan utvrditi i obavljati poslove zaštite na radu u skladu s procjenom rizika, stanjem zaštite na radu i brojem radnika.

Područja u kojima se stručnjak zaštite na radu dobro snalazi su svakako zaštita zdravlja radnika, kao i zdravstveno osiguranje i zdravstvena zaštita, pravno uređenje zaštite na radu, načela socijalne sigurnosti koja uključuju radno i obvezno pravo te mirovinsko osiguranje, radni okoliš i procjena rizika, zatim siguran rad s opasnim kemikalijama. Nadalje, tu su i građevine namijenjene za rad, znakovi sigurnosti, siguran rad pri korištenju električne energije, sigurnost kod korištenja radne opreme, osobna zaštitna oprema…

 

Stručnjak zaštite na radu – stručni ispit

 

Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita predviđa uvjete za polaganje stručnog ispita, vođenje registra izdanih uvjerenja, načine stručnog usavršavanja. Stručni ispit za stručnjaka zaštite na radu sastoji se od općeg dijela stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu i posebnog dijela stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu.

Opći dio stručnog ispita može polagati osoba koja ima najmanje srednju školsku ili stručnu spremu (SSS), a posebni dio stručnog ispita može polagati osoba koja ima položen opći dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu i završen najmanje preddiplomski studij sa stečenim nazivom prvostupnik (bacc).

 

Angažirajte stručnjaka zaštite na radu i ispunite svoju zakonsku obvezu!

E-mail: info@energoatest.hr
Telefon: +385 98 19 330 15

 

Poslovi stručnjaka zaštite na radu

 

Pravilnik o obavljanju poslova zaštite na radu uređuje obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca, kao i uvjete za obavljanje takvih poslova, ovisno o broju radnika i djelatnosti. Stručnjak zaštite na radu te poslove može obavljati kao stručnjak zaštite na radu I. ili II. stupnja. Stručnjak zaštite na radu kod određenog poslodavca je osoba iz područja koje odgovara djelatnosti poslodavca (tehničke, prirodne, biotehničke znanosti itd.)

 

 

 

U poslove stručnjaka zaštite na radu pripadaju:

 • stručna pomoć poslodavcu i njegovim ovlaštenicima, radnicima, povjerenicima
 • sudjelovanje u izradi poslovne strategije i planova i programa poslovanja u dijelu koji se odnosi na zaštitu na radu
 • sudjelovanje u postupku izrade procjene rizika
 • unutarnji nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu
 • poticanje i savjetovanje poslodavca i njegovih ovlaštenika da otklanjaju nedostatke u zaštiti na radu koje su utvrđene unutarnjim nadzorom
 • obrada podataka u vezi s nezgodama, ozljedama na radu, profesionalnim bolestima i bolestima u vezi s radom
 • priprema propisanih prijava ozljeda na radu i profesionalnih bolesti i izrada izvješća za potrebe poslodavca
 • suradnja s tijelima nadležnima za poslove inspekcije rada, sa zavodom nadležnim za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Zavodom za unapređivanje zaštite na radu, ovlaštenima osobama te sa specijalistom medicine rada.
 • osposobljavanje radnika, poslodavca i ovlaštenika za rad na siguran način, osposobljavanje povjerenika radnika za zaštitu na radu i pomaganje u njihovom djelovanju

…i mnogi drugi poslovi u vezi sa zaštitom na radu.

 

Angažirajte stručnjaka zaštite na radu i ispunite svoju zakonsku obvezu!

E-mail: info@energoatest.hr
Telefon: +385 98 19 330 15

 

Stručnjak zaštite na radu I. stupnja

 

Stručnjak zaštite na radu I. stupnja je osoba koja ima najmanje srednju školsku ili srednju stručnu spremu (SSS) te ispunjava sljedeće uvjete:

 • položen opći dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu ili
 • ima srednju školsku ili srednju stručnu spremu te joj je priznat status stručnjaka zaštite na radu ili
 • ima uvjerenje o položenom specijalističkom usavršavanju iz zaštite na radu po priznatom programu

 

Stručnjaci zaštite na radu I. stupnja mogu raditi u tvrtkama sa do 49 zaposlenika, a u tvrtkama do 249 zaposlenika ako najmanje 80 % zaposlenika obavlja poslove s malim rizicima. Mogu raditi u svim tvrtkama iznad 49 zaposlenika kao drugi stručnjak, kao član tima, uz stručnjaka II. stupnja.

 

Stručnjak zaštite na radu II. stupnja

 

Stručnjak zaštite na radu II. stupnja je osoba koja ima završen najmanje preddiplomski studij sa stečenim nazivom prvostupnik i položen opći i posebni dio stručnog ispita za stručnjaka zaštite na radu ili ima priznat status stručnjaka zaštite na radu. Dakle, to je osoba koja zadovoljava sljedeće uvjete:

 • završen najmanje preddiplomski studij sa stečenim nazivom prvostupnik (bacc) i položen državni stručni ispit iz područja zaštite na radu u tijelima državne uprave
 • završila najmanje preddiplomski studij sa stečenim nazivom prvostupnik (bacc) i položila državni stručni ispit za inspektora rada u području zaštite na radu

 

Stručnjak zaštite na radu II. stupnja može raditi kod poslodavca koji zapošljava od 50 do 249 radnika. Kod poslodavca koji zapošljava od 250 do 499 radnika, poslove zaštite na radu obavlja minimalno 1 stručnjak zaštite na radu II. stupnja i 1 stručnjak zaštite na radu I. stupnja. Kod svakih sljedećih 500 radnika, poslodavac je dužan angažirati još najmanje 1 stručnjaka zaštite na radu II. stupnja.

 

Angažirajte stručnjaka zaštite na radu i ispunite svoju zakonsku obvezu!

E-mail: info@energoatest.hr
Telefon: +385 98 19 330 15

 

Review for Usluga
5/5