+385981933015 info@energoatest.hr

Tehnički pregled zgrade jest postupak koji prethodi izdavanju uporabne dozvole. Na temelju Zakona o gradnji, donesen je Pravilnik o tehničkom pregledu građevine kojim je detaljnije uređen ovaj postupak. Pravilnik navodi sudionike za tehnički pregled zgrade, a to su investitor, projektanti, revidenti, izvođači te nadzorni inženjer. Uporabnu dozvolu može dobiti cijela zgrada, tj. građevina ili njezin dio.

 

Tko obavlja tehnički pregled zgrade i u kojem roku?

Tehnički pregled obavlja povjerenstvo osnovano od strane tijela graditeljstva. Tijelo graditeljstva ima dužnost u roku 30 dana od primitka urednog zahtjeva obaviti tehnički pregled zgrade. Isto tijelo o danu i vremenu pregleda obavještava investitora koji je dužan osigurati nazočnost svih sudionika u gradnji koji su predviđeni propisima.

Ako je riječ o građevini za koju nije potrebna građevna dozvola, Zakon o gradnji propisuje da tehnički pregled građevine vrši stručni djelatnik tijela graditeljstva.

Za Vas vršimo sva ispitivanja za tehnički pregled građevine:

 • ispitivanje vodonepropusnosti odvodnih sustava (kanalizacije)

 • Ispitivanje sabirne jame

 • Analiza vode za piće (analiza A i ugljikovodici)

 • Ispitivanje električnih instalacija

 • Ispitivanje gromobranskih instalacija

 • Ispitivanje kupola za odimljavanje

 • Ispitivanje ventilacije

 • Ispitivanje plinskih bojlera

 • Ispitivanje hidrantske mreže

Obratite nam se s povjerenjem!

E-mail: info@energoatest.hr
Telefon: +385 98 19 330 15

Obaveze investitora

Zahtjevu za izdavanje uporabne dozvole koji prethodi tehničkom pregledu, potrebno je priložiti sljedeće priloge:

 • kopiju građevinske dozvole,
 • podatke osobama koje su sudjelovale u gradnji,
 • pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine te
 • završno izvješće nadzornog inženjera.

 

 

Povjerenstvu za tehnički pregled zgrade na sam dan tehničkog pregleda potrebno je dati na uvid sljedeću dokumentaciju:

 • za izvođača radova izvod iz sudskog registra,
 • rješenje o imenovanju glavnog inženjera gradilišta,
 • rješenje o imenovanju voditelja gradilišta,
 • rješenje o imenovanju nadzornog inženjera,
 • glavni projekt, izvedbeni projekt,
 • građevinski dnevnik,
 • dokaze o sukladnosti (atesti),
 • geodetski elaborat o izmjeri.

 

Za Vas vršimo sva ispitivanja za tehnički pregled zgrade!

Obratite nam se s povjerenjem!

E-mail: info@energoatest.hr
Telefon: +385 98 19 330 15

 

U slučaju da je investitor fizička osoba koja građevinu gradi za vlastite potrebe, zakonski zahtjevi su nešto blaži.

 

Obaveze povjerenstva

Pri tehničkom pregledu zgrade utvrđuje se je li zgrada izgrađena u skladu sa građevinskom dozvolom, lokacijskom dozvolom i tehničkim propisima. O obavljenom se pregledu sastavlja zapisnik.

 

Troškovi rada Povjerenstva za tehnički pregled

Zakon o gradnji predvidio je sljedeće:

Članak 147.

Ako se tehnički pregled obavlja izvan mjesta u kojem se nalazi sjedište ili ispostava tijela graditeljstva, javnopravnog tijela, odnosno adresa druge osobe koja sudjeluje na tehničkom pregledu, investitor je dužan nadoknaditi tijelu graditeljstva, javnopravnom tijelu, odnosno toj osobi putne troškove i dnevnice predstavnika koji su bili na tehničkom pregledu u visini određenoj posebnim propisima.

 

Za Vas vršimo sva ispitivanja za tehnički pregled zgrade!

Obratite nam se s povjerenjem!

E-mail: info@energoatest.hr
Telefon: +385 98 19 330 15

 

 

Review for Usluga
5/5