+385981933015 info@energoatest.hr

Vodopravna dozvola je upravni akt koji izdaju Hrvatske vode postupajući prema Zakonu o vodama i Zakonu o općem upravnom postupku. Vodopravna dozvola, pokretanje postupka, tijek postupka i izdavanje uređeni su Pravilnikom o izdavanju vodopravnih akata (NN 78/2010). Vrste vodopravne dozvole:

 • Vodopravna dozvola za ispuštanje otpadnih voda
 • Vodoravna dozvola za stavljanje u promet kemikalija
 • Vodopravna dozvola za korištenje voda
Vodopravna dozvola se izdaje:
– Ukoliko se tehnološke vode ispuštaju u kanalizaciju ili septičku/sabirnu jamu;
– Ukoliko se bilo koja otpadna voda (sanitarna, oborinska, tehnološka) ispušta direktno u površinske ili podzemne vode.

Za Vas vršimo ispitivanja za izdavanje vodopravne dozvole:

 • ispitivanje vodonepropusnosti odvodnih sustava (za vodopravnu dozvolu za ispuštanje otpadnih voda)
 • ispitivanje otpadnih voda
 • izrađujemo operativni plan interventnih mjera
 • izrađujemo Pravilnik o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnoloških procesa i mulja iz procesa pročišćavanja otpadnih voda
 • izrađujemo Plan rada i održavanje objekata vodnih građevina za odvodnju i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda

Nazovite na: 098 19 330 15

Pošaljite upit na e-mail: info@energoatest.hr 

Obratite nam se s povjerenjem!

Kome je potrebna vodopravna dozvola za ispuštanje otpadnih voda?

Prema Zakonu o vodama, vodopravna dozvola za ispuštanje otpasnih voda potrebna je za svako korištenje voda koje prelazi opseg općeg korištenja voda, odnosno slobodnog korištenja voda. Tada je potreban ili ugovor o koncesiji ili vodopravna dozvola za korištenje voda. Vodopravnom dozvolom za korištenje voda korisniku se određuju: namjena, mjesto, način, uvjeti i opseg korištenja voda te drugi uvjeti. Vodopravne dozvole izdaju se na određeno vrijeme, a najduže na period od 15 godina. Primjerak vodopravne dozvole dostavlja se državnoj vodopravnoj inspekciji u roku od 7 dana od dana izdavanja vodopravne dozvole.

Pravilnik o izdavanju vodopravnih akata (NN 78/2010)

Vodopravna dozvola za ispuštanje otpadnih voda i korištenje voda

A. Uz zahtjev za izdavanje vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda i korištenje voda prilažu se:

– podaci o nazivu i sjedištu korisnika vodopravne dozvole, – osnovni podaci o djelatnosti korisnika i lokaciji za koju se vodopravna dozvola izdaje, – pregledna situacija šireg područja s naznakom građevine, – lokacijska dozvola, akt nadležnog tijela prema posebnom propisu o gradnji na temelju kojeg se može pristupiti gradnji, uporabna dozvola, vodopravni uvjeti i vodopravna potvrda, zapisnik s tehničkog pregleda predstavnika nadležnog za poslove vodnoga gospodarstva, – ugovor o koncesiji ako postoji – dokaz o uplaćenoj upravnoj pristojbi.

B. Uz zahtjev za izdavanje vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda, osim za izdavanje vodopravne dozvole za stavljanje u promet kemikalija, ovisno o vrsti građevine ili radovima za koje se izdaje, pored dokumentacije pod A. (iznad), prilaže se i:

1. Za korištenje voda iz izvorišta, akumulacija i otvorenih vodotoka za potrebe javne vodoopskrbe:

– dokaz da je podnositelj zahtjeva odnosno korisnik vodopravne dozvole za korištenje voda vlasnik ili zakoniti posjednik nekretnine na kojoj se nalazi izvorište ili zahvat vode za piće uključujući i prostor potreban za njegovu fizičku zaštitu, – pregledna situacija s oznakom izvorišta, zahvata i drugih objekta korištenja voda, – dokumentacija istražnih radova kojom se dokazuje kakvoća i raspoloživa količina vode za vodoopskrbu, – dokumentacija kojom se definira prostor izvorišta, zone sanitarne zaštite, maksimalna izdašnost, maksimalno sekundno zahvaćanje i način zahvaćanja, – odluka o utvrđivanju zona sanitarne zaštite izvorišta, – dokumentacija zahvata s rezultatima ispitivanja kakvoće vode (ocjena i mišljenje nadležne zdravstvene ustanove o kakvoći sirove vode, temeljena na višegodišnjim ispitivanjima) i izdašnosti pojedinog izvorišta, – osnovni podaci o izgrađenom vodoopskrbnom sustavu (kapacitetu, planiranim razvojnim potrebama za sadašnje i buduće stanje i sl.), – podaci o mjerenju količina i kakvoće vode s pregledom prosječne godišnje, dnevne i maksimalne sekundne količine koja se zahvaća, – operativni plan interventnih mjera u slučaju izvanrednog i iznenadnog zagađenja izvorišta, – rješenje dispozicije sanitarnih otpada voda i mulja u slučaju kondicioniranja pitke vode, Kada se javna vodoopskrba vrši iz akumulacije s velikom branom zahtjevu za izdavanje vodopravne dozvole za korištenje voda prilažu se i: – hidrološki elaborat s bilancom vode u profilu korištenja, – tehnički podaci o brani ili pregradnom profilu i akumulacijskom bazenu (krivulja zapremine, zapreminski prostor za velike vode, očekivane oscilacije razine vode i sl.), – podaci ili izvaci iz projekta o kapacitetu, načinu korištenja voda, osiguranju biološkog minimuma i dr., – podaci o prosječnoj godišnjoj proizvodnji električne energije, – pogonski pravilnik, – projekt tehničkog promatranja brane i pripadajućih objekata, – elaborat o rušenju brane i provođenju vodnog vala, – pravilnik o radu tehničke službe za rukovanje branom i uređajima za uzbunjivanje stanovništva;

2. Za ispuštanje pročišćenih i nepročišćenih otpadnih voda:

– pregledna situacija s prikazom vodnih građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda s lokacijama ispuštanja, – opis tehnološkog postupka po tehnološkim cjelinama s posebnim osvrtom na bilancu voda u tim postupcima te emisija opasnih i drugih tvari iz tehnološkog postupka koji mogu imati utjecaja na promjenu kakvoće voda i vodnog okoliša, – podaci o maksimalnim dnevnim i godišnjim količinama emisija u vode i vodni okoliš i koncentracijama po karakterističnim pokazateljima, – podaci ili izvaci iz projekata o građevinama sustava javne odvodnje s naznakom razdjelnog i mješovitog sustava, – podaci o vodonepropusnosti internog sustava odvodnje i pratećih građevina i mjestima ispusta u sustav javne odvodnje, – rješenje ispusta u prirodni prijemnik, – analitičke nalaze postojećih ispitivanja, – obrađene podatke koje je korisnik vodopravne dozvole dužan dostavljati Hrvatskim vodama sukladno obvezama iz članka 66. Zakona o vodama, – osnovni podaci o recipijentu, – podaci o dispoziciji svih vrsta otpada iz tehnološkog procesa, – pravilnik o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnološkog procesa i mulja iz procesa pročišćavanja otpadnih voda, – plan rada i održavanja vodnih građevina za odvodnju i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda, – operativni plan interventnih mjera u slučaju izvanrednog i iznenadnog onečišćenja voda, – program mjera zaštite voda od onečišćenja s rokovima realizacije, – praćenje kakvoće voda. Ukoliko navedeni podaci nisu dovoljni za izdavanje vodopravne dozvole, tijelo nadležno za njeno izdavanje (Hrvatske vode) može u roku od 30 dana od primitka zahtjeva zatražiti dopunu dokumentacije.

Za Vas vršimo ispitivanja za izdavanje vodopravne dozvole:

 • Ispitivanje kanalizacijskog sustava (ispitivanje vodonepropusnosti odvodnih sustava)

 • Ispitivanje otpadnih voda

Nazovite na: 098 19 330 15

E-mail: info@energoatest.hr 

Obratite nam se s povjerenjem!

Za Vas vršimo ispitivanja za izdavanje vodopravne dozvole:

 • ispitivanje vodonepropusnosti odvodnih sustava (za vodopravnu dozvolu za ispuštanje otpadnih voda)
 • ispitivanje otpadnih voda
 • izrađujemo operativni plan interventnih mjera
 • izrađujemo Pravilnik o zbrinjavanju svih vrsta otpada iz tehnoloških procesa i mulja iz procesa pročišćavanja otpadnih voda
 • izrađujemo Plan rada i održavanje objekata vodnih građevina za odvodnju i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
Review for Usluga
5/5