+385981933015 info@energoatest.hr

Tko je povjerenik radnika?

 

POVJERENIK ZA ZAŠTITU NA RADU je osoba koja predstavlja radnike. Povjerenik za svoj rad odgovara zaposlenicima. Funkciju povjerenika za zaštitu na radu preuzima sindikalni povjerenik ili ga biraju radnici prema strogo propisanim uvjetima za izbor radničkog vijeća (ne može ga imenovati poslodavac!). Povjerenik za zaštitu na radu ne može ni materijalno ni kazneno odgovarati za obavljanje poslova koja su mu u nadležnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti na radu i kolektivnim ugovorom. Prava i poslovi koje obavlja povjerenik za zaštitu na radu regulirana su detaljnije kolektivnim ugovorima, a svega dva članka Zakona o zaštiti na radu odnose se na njegova prava i obveze.

 

Izbor povjerenika radnika

 

Izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu propisuje članak 70. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14 i 154/14):

– Kod poslodavca radnici između sebe mogu birati povjerenika radnika za zaštitu na radu.

– Izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu kod poslodavca koji zapošljava do uključivo 20 radnika provodi se na skupu radnika, kojega saziva poslodavac u skladu s općim propisom o radu, neposrednim i javnim izjašnjavanjem prisutnih radnika.

– Izbor povjerenika radnika za zaštitu na radu kod poslodavca koji zapošljava više od 20 radnika provodi se u skladu s odredbama općeg propisa o radu kojim su uređena pitanja izbora radničkog vijeća.

– Ako je prema propisanim kriterijima kod poslodavca izabrano više povjerenika, oni između sebe biraju svoga koordinatora.

 

Prava i obveze povjerenika radnika

 

Prava i obveze povjerenika radnika za zaštitu na radu propisuje članak 71. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14 i 154/14):

– Povjerenik radnika za zaštitu na radu obvezan je štititi interese radnika na području zaštite na radu te pratiti primjenu pravila, mjera, postupaka i aktivnosti zaštite na radu.

– Povjerenik radnika za zaštitu na radu ima pravo:

1) podnositi poslodavcu prijedloge vezane uz donošenje odluka iz zaštite na radu.

2) zahtijevati od poslodavca da poduzme odgovarajuće mjere u svrhu smanjenja i otklanjanja rizika.

3) podnositi pritužbe tijelima nadležnim za zaštitu na radu.

4) sudjelovati s poslodavcem u planiranju unapređivanja uvjeta rada, uvođenja nove tehnologije, uvođenja novih kemikalija i bioloških štetnosti u radni i proizvodni proces te poticati poslodavca i njegove ovlaštenike na provedbu zaštite na radu.

5) biti obaviješten o svim promjenama koje utječu ili bi mogle utjecati na zaštitu na radu.

6) izvršiti uvid i koristiti dokumentaciju poslodavca iz zaštite na radu.

7) primati primjedbe radnika u vezi s primjenom pravila zaštite na radu te ih prenositi poslodavcu ili njegovom ovlašteniku.

8) izvijestiti nadležnog inspektora i specijalistu medicine rada o svojim zapažanjima, odnosno zapažanjima radnika.

9) prisustvovati inspekcijskim pregledima i očitovati se na činjenično stanje koje utvrdi nadležni inspektor.

10) pozvati nadležnog inspektora, kada ocijeni da su ugroženi sigurnost i zdravlje radnika, a poslodavac propušta ili odbija provoditi potrebnu zaštitu na radu.

11) osposobljavati se za obavljanje poslova povjerenika radnika za zaštitu na radu.

12) stalno proširivati i unapređivati znanje te pratiti i prikupljati obavijesti od važnosti za svoj rad.

13) staviti prigovor na inspekcijski nalaz.

14) svojim djelovanjem poticati radnike na provedbu zaštite na radu.

15) obavješćivati radnike o provedbi zaštite na radu.

– Kolektivnim ugovorom mogu se urediti i druga pitanja vezana za rad povjerenika radnika za zaštitu na radu, a mogu se urediti i sporazumom sklopljenim između poslodavca i radničkog vijeća, ako stranke kolektivnog ugovora na to ovlaste stranke sporazuma.

 

Zaštita djelovanja

 

Zaštita djelovanja Povjerenik radnika za zaštitu na radu radu propisuje članak 72. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14 i 154/14):

– Poslodavac je obvezan osigurati povjereniku radnika za zaštitu na radu potrebno vrijeme i uvjete za nesmetano obnašanje dužnosti, davati mu sve potrebne obavijesti i omogućiti mu uvid u sve propise i isprave iz zaštite na radu te mu ne smije, tijekom obnašanja dužnosti, bez pristanka radničkog vijeća, odnosno sindikalnog povjerenika koji ima prava i obveze radničkog vijeća, otkazati ugovor o radu, niti ga na drugi način staviti u nepovoljniji položaj u odnosu na njegove dotadašnje uvjete rada i u odnosu na ostale radnike.

– Poslodavac je obvezan povjereniku radnika za zaštitu na radu osigurati uvjete za nesmetano obnašanje dužnosti u skladu s općim propisima o radu kojima su propisani uvjeti za rad radničkog vijeća.

– Za obnašanje dužnosti povjerenika radnika za zaštitu na radu povjerenik ima pravo na naknadu plaće za najmanje tri sata tjedno, osim ako se kolektivnim ugovorom to pitanje drugačije ne uredi, a bez mogućnosti ustupanja toga prava drugom povjereniku.

Članak 95. Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14 i 154/14) propisuje kaznenu odredbu za nepoštivanje članka 72. . Zakona o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14 i 154/14):

Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj poslodavac pravna osoba:

– ako ne osigura povjereniku radnika za zaštitu na radu potrebno vrijeme i uvjete za nesmetano obnašanje dužnosti (članak 72.)

 

 

 

Review for Usluga
5/5